Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

Vážení zákazníci, prosíme Vás o dodržování aktuálních opatření dle nařízení vlády.

Penetrační Epoxy nátěr Den Braven 4+0,4 kg
Obrázek 1 z 1
Penetrační Epoxy nátěr Den Braven 4+0,4 kg
Den Braven

Penetrační Epoxy nátěr Den Braven 4+0,4 kg

999,00 CZK * / ks
(227,05 CZK * / kg)

Výr. 6830814
 • Použití: Interiér, Exteriér
 • vhodné podklady: Beton, Omítky, Zdiva, Sádrokartonové desky
Množství (ks)
Množství (kg)
999,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
5 ks okamžitě k dispozici
Podlahy, Ulička 8
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry.
(H226) Hořlavá kapalina a páry.
(H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
(H315) Dráždí kůži.
(H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H336) Může způsobit ospalost nebo závratě.
(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
(H373) Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P261) Zamezte vdechování par.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P233) Uchovávejte obal těsně uzavřený.
(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
(P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P313) Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)

(EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Informace o výrobku

 • Druh Penetrační nátěr
 • Obsah 4,4 kg
 • Použití Interiér, Exteriér
 • Oblast použití Stavebnictví
 • vhodné podklady Beton, Omítky, Zdiva, Sádrokartonové desky
 • Vlastnosti podkladu Suché, Čisté, Bez prachu
 • Doba schnutí cca 1 440 min
 • Teplota zpracování 15 °C - 25 °C
 • Vlastnosti Zlepšuje přilnavost, Snižuje savost
 • Barevné označení dodavatele Transparentní
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry., (H226) Hořlavá kapalina a páry., (H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., (H315) Dráždí kůži., (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H336) Může způsobit ospalost nebo závratě., (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest., (H373) Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P261) Zamezte vdechování par., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P233) Uchovávejte obal těsně uzavřený., (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P313) Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.
 • Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EAN 8595100143976

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

Dvousložkový penetrační epoxidový nátěr k úpravě podkladů před aplikací Podlahového epoxy nátěru nebo Kamenného koberce Perfectstone. Sjednocuje kvalitu povrchu, Zvyšuje mechanické vlastnosti, prodlužuje životnost následných nátěrů apod.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 18.09.2020 v 06:24 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x