Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

S novou funkcí samoobslužného nakupování Self-Scan máte na své projekty ještě více času! Jednoduše si stáhněte aplikaci HORNBACH, spusťte skenování, načtěte čárový kód výrobku a zaplaťte u pokladny.

ŘEDIDLO na stříkání S6001 0,7L
ŘEDIDLO na stříkání S6001 0,7L
Obrázek 1 z 1

ŘEDIDLO na stříkání S6001 0,7L

72,00 CZK * / ks

Výr. 4677920
 • Oblast použití: interiér, exteriér
Množství (ks)
72,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 5 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
v současné době není k dispozici
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P261) Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P314) Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
(P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou proti alkoholu.
(P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
(P405) Skladujte uzamčené.
(P501) Odstraňte obsah/obal u autorizované firmy provádějící likvidaci odpadu nebo na sběrném místě pro komunální odpad.

Informace o výrobku

 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P261) Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P314) Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou proti alkoholu., (P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený., (P405) Skladujte uzamčené., (P501) Odstraňte obsah/obal u autorizované firmy provádějící likvidaci odpadu nebo na sběrném místě pro komunální odpad.
 • Obsah 0,7 l
 • Oblast použití interiér, exteriér
 • Základ Obsahující rozpouštědla
 • Druh výrobku Ředidla
 • Provedení Univerzální ředidlo
 • Oblast využití Interiér, Exteriér
 • Upozornění do syntetických nátěrových hmot aplikace stříkání
 • EAN 8590198002969

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

ŘEDIDLO S6001
do syntetických nátěrových hmot pro stříkání
S6001slouží k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, nanášených stříkáním.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 13.08.2020 v 02:32 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x