Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

S novou funkcí samoobslužného nakupování Self-Scan máte na své projekty ještě více času! Jednoduše si stáhněte aplikaci HORNBACH, spusťte skenování, načtěte čárový kód výrobku a zaplaťte u pokladny.

ŘEDIDLO nitro C6000 0,7L
ŘEDIDLO nitro C6000 0,7L
Obrázek 1 z 1

ŘEDIDLO nitro C6000 0,7L

72,00 CZK * / ks

Výr. 4677660
 • Oblast použití: interiér, exteriér
Množství (ks)
72,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 5 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
v současné době není k dispozici
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P201) Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P260) Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
(P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
(P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou proti alkoholu.
(P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
(P405) Skladujte uzamčené.
(P501) Odstraňte obsah/obal u autorizované firmy provádějící likvidaci odpadu nebo na sběrném místě pro komunální odpad.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)

(EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Informace o výrobku

 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P201) Před použitím si obstarejte speciální instrukce., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P260) Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly., (P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou proti alkoholu., (P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený., (P405) Skladujte uzamčené., (P501) Odstraňte obsah/obal u autorizované firmy provádějící likvidaci odpadu nebo na sběrném místě pro komunální odpad.
 • Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • Obsah 0,7 l
 • Oblast použití interiér, exteriér
 • Základ Obsahující rozpouštědla
 • Druh výrobku Ředidla
 • Provedení Univerzální ředidlo
 • Oblast využití Interiér, Exteriér
 • Upozornění ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, čištění aplikačních zařízení, vymytí pryskyřice ze suků dřeva apod.
 • EAN 8590198780393

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

C6000 slouží k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot (pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo) nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka. Toto ředidlo je vhodné např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva.
C6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem, válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 03.08.2020 v 11:56 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x