Záruka za jakost

Tento výrobek značky ARON byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 poskytuje záruku za jakost na kvalitu plastových a plastohliníkových oken a balkonových dveří ARON dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba na plastová a plastohliníková okna a balkonové dveře činí pro výrobky z řady:

 • ARON Basic: 6 let
 • ARON Comfort: 6 let
 • ARON Renova: 8 let
 • ARON Novum: 8 let
 • ARON Passiv: 10 let
 • ARON Design: 10 let

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka na výrobky ARON se vztahuje výhradně na výrobní a materiálové vady a platí při odborně správně provedené montáži dle platných směrnic a norem. Předpokladem je také řádná péče o výrobky, jako například údržba kování, pravidelná dodatečná úprava dřevěných součástí dřevěných oken atd.). Záruka platí pouze při použití výrobku na území členských států EU a ve Švýcarsku, kde byl tento výrobek zakoupen.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

 • mimořádné chemické nebo mechanické zátěže
 • neodborným zacházením či obsluhou, zanedbáním péče o zboží
 • neodborného či nedostatečného čištění/péče/údržby
 • násilného působení nebo úmyslného poškození
 • použití neoriginálních dílů
 • nehody
 • napadení škůdci
 • změny barevnosti v důsledku působení světla
 • nedostatků podmíněných klimatem v místnosti
 • změny, přestavby nebo doplnění bez písemné dohody s výrobcem
 • působení vlhkosti v důsledku neodborného zabudování okna

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Pokud se skutečně jedná o záruční případ, poskytovatel záruky příslušný výrobek opraví či vymění na své vlastní náklady. Volba záručních plnění (oprava nebo výměna) je v plné kompetenci poskytovatele záruky. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží či jeho součásti přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz. Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese

„onlineshop@hornbach.cz“.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.