Záruka za jakost

Tento výrobek značky Maurerlob byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku na kvalitu za jakost výrobků dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 10 let. Počíná běžet od data zakoupení.

Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka na nářadí se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu a také fungování při používání výrobku v Evropské unii a/nebo ve Švýcarsku. Záruka platí pouze při soukromém použití v souladu se stanoveným účelem použití.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • neodborného zacházení či používání,
  • neodborné či nedostatečně provedené údržbě a čištění,
  • násilného působení,
  • použití neoriginálních náhradních dílů,
  • působení chemických, elektrických či elektronických vlivů odporujících těmto ustanovením,
  • změn na výrobku způsobených povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením,
  • použití výrobků ke komerčním účelům či jejich pronájmu.

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Pokud se skutečně jedná o záruční případ, poskytovatel záruky příslušný výrobek opraví či vymění na své vlastní náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží či jeho součásti přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší prodejnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese „onlineshop@hornbach.cz“.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.