Záruka za jakost

Tento výrobek značky Rotheigner byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 poskytuje záruku za jakost výrobku Rotheigner dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 10 let na těsnost a povrchovou úpravu topného tělesa. Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu topných těles v okamžiku dodání. Tato záruka platí pouze při použití výrobku na území členských států EU a ve Švýcarsku.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • používání topného tělesa Rotheigner mimo konstantně naplněné zařízení na teplou vodu, u kterého je nutné dodržovat specifické provozní podmínky (max. provozní tlak 10 barů a maximální provozní teplota 110°C).
  • nesprávné montáže (např. nekvalifikovanou osobou)
  • nedodržením montážního návodu a návodu k obsluze a schváleného způsobu montáže
  • poškození při přepravě, skladování či montáži
  • neprovedení pravidelných předepsaných ročních kontrol a údržby

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Pokud se skutečně jedná o záruční případ, poskytovatel záruky příslušný výrobek opraví či vymění na své vlastní náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka. V případě, že se určitý nárok ze záruky po prověření prokáže očividně jako neodůvodněný, je poskytovatel záruky oprávněn naúčtovat žadateli vzniklé náklady.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH.

Tu naleznete na www.hornbach.cz. Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskytovatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, vyzvednutí nebo posouzení vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz. Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak dotčena.