Záruka za jakost

Tento výrobek značky BUILDIFY byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 poskytuje záruku za jakost na kvalitu skříňových systémů BUILDIFY dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 5 let.

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Tato záruka se vztahuje výhradně na soukromé objekty a použité materiály, kvalitu povrchu, funkční bezpečnost, funkčnost použitého kování a jeho odborně provedenou montáž, a také odborné zpracování podle průmyslové sériové výroby, resp. jejích standardů.

Tato záruka platí pouze při použití výrobku na území členských států EU a ve Švýcarsku.

Tato záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla následkem

  • opotřebení
  • neodborné přepravy nebo montáže/demontáže
  • působení špičatých předmětů, resp. předmětů s ostrými hranami, jako např. nožů, které jsou používány při vybalování zboží
  • neodborného zacházení s vlhkostí, resp. tekutinami a nevhodnými údržbovými prostředky a také neodborně provedených pokusů o opravu nebo vylepšení
  • působení povětrnostních vlivů, jako např. extrémního sucha / vlhkosti vzduchu, světla a teplot,
    znečištění od domácích zvířat
  • přetížení polic nebo závěsných skříněk/regálů nad rámec povolených maximálních hodnot zatížení
  • záměrného poškození nebo neodborného použití

Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Pokud se skutečně jedná o záruční případ, poskytovatel záruky příslušný výrobek opraví či vymění na své vlastní náklady. Volba záručních plnění (oprava nebo výměna) je v plné kompetenci poskytovatele záruky. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží či jeho součásti přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

V případě uplatnění záruky se prosím obraťte na vaši nejbližší provozovnu Hornbach. Tu naleznete na www.hornbach.cz. Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese „onlineshop@hornbach.cz“ za účelem domluvy ohledně posouzení vadného zboží.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.