0 Nákupní seznam 0 Nákupní košík
HORNBACH Praha - Černý Most Otevírací doba
Chlumecká 2398
198 98 Praha - Černý Most

servis-prahacm@hornbach.com
+420 225 357 - 000
po - pá: 7:00 - 21:00 hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 hod.
Tuto informaci jste si vytiskli dne 31.05.23 v 12:43 h. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit od aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na e-shopu.
Poradenství

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Doba čtení: 77 min.
Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Zde najdete všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod, prodej zboží v prodejně a montážní servis společnosti HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

1. Rozsah platnosti a použitelnost Všeobecných obchodních podmínek společnosti HORNBACH BAUMARKT CZ spol. s r.o. - pro internetový obchod

 • a) Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „ VOP“) společnosti HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 19300, IČ: 47117559, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 12497, e-mail: onlineshop@hornbach.cz [JH1] [MB2] [JH3] (dále jen „ HORNBACH“) upravují smluvní vztahy vzniklé z kupních smluv nebo jiných smluv uzavřených mezi společností HORNBACH a jejími smluvními partnery v internetovém obchodě HORNBACH na adrese http://www.hornbach.cz/.
 • b) Smluvním partnerem společnosti HORNBACH je buď spotřebitel nebo podnikatel (spotřebitel a podnikatel dále jen „ smluvní partner“ nebo „ zákazník“).
 • c) Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře se společností HORNBACH smlouvu, nebo se společností HORNBACH jiným způsobem právně jedná (dále jen „ spotřebitel“).
 • d) Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba (například obchodní korporace) (dále jen „ osoba“), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje taková osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti popsané v první větě tohoto odstavce d) uzavře se společností HORNBACH smlouvu nebo se společností HORNBACH jiným způsobem právně jedná (dále jen „ podnikatel“). Pro smluvního partnera, který v objednávce uvede své DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
 • e) Tyto VOP platí výhradně, leda, že by společnost HORNBACH výslovně souhlasila s platností odlišných, rozporných nebo doplňujících podmínek smluvního partnera. Tato nutnost souhlasu platí v každém případě, například i tehdy, pokud společnost HORNBACH zná podmínky smluvního partnera a přijme bez výhrad jeho platbu.
 • f) Zakliknutím políčka vlevo vedle prohlášení „Souhlasím se VOP, které jsou součástí kupní smlouvy. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy jsem vzal/a na vědomí". Potvrzuje smluvní partner, že se seznámil s VOP, jejichž součástí jsou sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy obsažená v článku 3 (sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy) těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí, a sice v jejich znění platném a účinném v okamžiku takového potvrzení.

2. Kontaktní informace, adresa sídla

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

Chlumecká 2398

19300 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

(dále jen „sídlo“ nebo „adresa sídla“)

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, spisová značka C 12497

IČO: 47117559

Telefon: 251 060 060

E-mail: onlineshop@hornbach.cz

3. Sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy

Následující sdělení jsou určena těm zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, platí oznámení společnosti HORNBACH uvedená v následujících odstavcích

3. a) až k).

Tímto společnost HORNBACH oznamuje, že:

 • a) Označení zboží a služeb nabízených společností HORNBACH v internetovém obchodě HORNBACH a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici po rozkliknutí příslušného zboží nebo služby;
 • b) Ceny zboží a služeb nabízených společností HORNBACH v internetovém obchodě HORNBACH jsou uváděny včetně DPH, včetně všech zákonem stanovených poplatků, avšak bez poplatků za dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy, poskytovateli dopravy a způsobu platby dopravného, a bez nákladů na telekomunikační prostředky (viz odstavec j) níže);
 • c) Smluvně sjednaná cena je v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem platnou cenou (srov. Článek 6 (Objednávka, uzavření smlouvy, uložení smluvního textu) těchto VOP).
 • d) Zákazník má možnost uhradit cenu za zboží a služby objednané v internetovém obchodě společnosti HORNBACH následujícím způsobem (platební metody):

  (i) platba v prodejně;
  (ii) platební kartou;
  (iii) běžným nebo rychlým bankovním převodem;
  (iv) prostřednictvím PayPal;
 • e) Konkrétní podmínky různých platebních metod jsou podrobněji popsány na adrese http://www.hornbach.cz/
 • f) Úhrada zákazníkem za zboží a služby objednané v internetovém obchodě společnosti HORNBACH musí být provedena před odesláním zboží nebo přijetím služby zákazníkem;
 • g) Konkrétní podmínky různých typů dopravy a poskytovatelů dopravy jsou podrobněji popsány na adrese http://www.hornbach.cz/;
 • h) Zákazník hradí poplatky za dopravu, které vzniknou na základě typu dopravy;
 • i) Nároky zákazníka ze záruky a podmínky jejich platnosti jsou blíže popsány v článku 10 (Práva z vadného plnění, záruka, odpovědnost) těchto VOP, popř. v reklamačním řádu;
 • j) Při využití telekomunikačních prostředků (například připojení k internetu, telefonní poplatky) platí tarify a podmínky poskytovatelů příslušného zákazníka, společnost HORNBACH neúčtuje žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky;
 • k) Odesláním objednávky v internetovém obchodě společnosti HORNBACH dává zákazník společnosti HORNBACH závaznou nabídku; před odesláním objednávky má zákazník možnost svou objednávku zkontrolovat a opravit, popř. změnit (viz článek 6 (Objednávka, uzavření smlouvy, uložení smluvního textu těchto VOP);
 • l) Pokud je zákazník spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (pokud není níže uvedeno jinak), a sice ve lhůtě čtrnácti dnů (dále jen „lhůta pro odstoupení od smlouvy“). Lhůta začíná běžet, pokud se jedná o:

  (i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  (ii) smlouvu, jejímž předmětem je více typů zboží nebo dodání více částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  (iii) smlouvu, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

  přičemž odstoupení je nutné doručit na adresu sídla společnosti
  HORNBACH, nebo e-mailovou adresu uvedenou v článku 2 (Kontaktní informace, adresa sídla) těchto
  VOP, popř. lze použít formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových
  stránkách společnosti HORNBACH;
 • m) Níže uvedené odstavce n) až y) se vztahují pouze na případy odstoupení od smlouvy spotřebitelem v souladu s právem na odstoupení od smlouvy uvedeném v odstavci l) článku 3 (Sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy) těchto VOP;
 • n) Pokud spotřebitel uzavřel se společnostní HORNBACH smlouvu o poskytování služeb, začne společnost HORNBACH s plněním smlouvy během lhůty pro odstoupení od smlouvy jen na výslovnou žádost spotřebitele, která bude společnosti
  HORNBACH doručena na adresu sídla nebo e-mailovou adresu uvedenou v článku 2 (Kontaktní informace, adresa sídla) VOP.
 • o) Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

  (i) o poskytování služeb, které společnost HORNBACH úplně splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  (ii) o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na vůli společnosti HORNBACH a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  (iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. Zboží upravené na míru);
  (iv) o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  (v) o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;
  (vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  (vii) o dodávce audio-, videonahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich původní obal;
  (viii) o dodávce novin, periodik a časopisů;
  (ix) o dopravě, stravování nebo využití volného času, nabízí-li HORNBACH tyto služby na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;
  (x) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na datovém nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Společnost HORNBACH zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného online nelze od takové smlouvy odstoupit.
 • p) V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat společnosti HORNBACH zpět zboží, které od společnosti HORNBACH získal na základě smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit v prodejně HORNBACH, a sice nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy;
 • q) V případě odstoupení od smlouvy, při němž je zboží zasláno zpět s využitím etikety pro vrácení zboží jako balík, nese společnost HORNBACH náklady spojené se
  zasláním zboží zpět. Zákazník v tomto případě použije tentýž druh dopravy, kterým mu bylo zboží doručeno. Rovněž zákazník musí vždy využít toho dopravce nebo poskytovatele poštovních a zasílatelských služeb, který mu zboží dodal. V případě, že spotřebitel využije jiný způsob vrácení zboží/jiného dopravce, než jak je popsáno v tomto odstavci q) výše, nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží sám.
 • r) V případě odstoupení od smlouvy týkajícího se zboží na paletách (tedy zboží, které s ohledem na svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou) nese společnost HORNBACH náklady spojené se zasláním zboží na paletách zpět, pokud si zákazník zpětné zaslání před jeho provedením odsouhlasí se společností HORNBACH, přičemž po odsouhlasení objedná společnost HORNBACH přepravu a nechá zboží na paletách u zákazníka vyzvednout. Pokud si spotřebitel sám zajistí přepravu zboží na paletách, aniž by si to předem odsouhlasil se společnostní HORNBACH, nese spotřebitel náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží na paletách sám;
 • s) Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení
  zboží. Tato adresa je uvedena na etiketě pro vrácení zboží. Etiketu spotřebitel na zásilku nalepí. Pokud k zásilce není přiložena etiketa pro vrácení zboží, kontaktuje spotřebitel Zákaznické centrum HORNBACH na adrese onlineshop@hornbach.cz nebo na telefonním čísle 251 060 060. Zákaznické centrum mu etiketu zašle.
 • t) Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal;
 • u) V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel společnosti HORNBACH za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží;
 • v) V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, s jejímž plněním společnost HORNBACH na výslovnou žádost spotřebitele započala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit společnosti HORNBACH poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 • w) V případě odstoupení od smlouvy je společnost HORNBACH povinna spotřebiteli vrátit veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejvýhodnějšímu typu dopravy nabízené společností HORNBACH, které společnost HORNBACH přijala od spotřebitele na základě smlouvy, od které bylo odstoupeno, a sice prostřednictvím stejné platební metody, jako při přijetí peněžních prostředků, a to nejpozději 14 dní po doručení odstoupení od smlouvy společnosti HORNBACH. Společnost HORNBACH vrátí spotřebiteli peněžní prostředky jinou platební metodou, než která byla použita při přijetí peněžních prostředků jen tehdy, pokud zákazník platí na prodejně. V tom případě budou peníze vráceny na účet zákazníka.
 • x) Pokud spotřebitel zvolí jiný druh dopravy než je nejvýhodnější druh dopravy nabízený společností HORNBACH, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá nejvýhodnějšímu typu dopravy nabízené společností HORNBACH;
 • y) Pokud chce spotřebitel podat stížnost, může jí doručit společnosti HORNBACH na adresu sídla nebo e-mailovou adresu uvedenou v článku 2 (Kontaktní informace, adresa sídla) těchto VOP popř. prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce společnosti HORNBACH, případně je možné se se stížností obrátit na příslušné státní dozorové a kontrolní orgány.
 • z) Pokud je zákazník spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu případně vzniklého v souvislosti s koupí zboží nebo služeb v internetovém obchodě společnosti HORNBACH. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce ( http://www.coi.cz/).

4. Rozhodné právo, jazyk smlouvy, soudní příslušnost

 • a) Pro smluvní závazkové vztahy uzavřené se společnostní HORNBACH a pro předsmluvní závazkové vztahy platí výhradně české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“), při vyloučení Sdělení federálního Ministerstva zahraničních věcí 160/1991 Sb., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
 • b) Smluvním jazykem je čeština.
 • c) Soudní příslušnost pro jakýkoliv spor vzniklý ze smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP se určuje podle příslušnosti soudu sídla společnosti HORNBACH, pokud je zákazník podnikatelem. V ostatních případech se soudní příslušnost řídí podle příslušných českých právních předpisů. Společnost HORNBACH si však vyhrazuje právo podat žalobu dle obecné soudní příslušnosti zákazníka - podnikatele.
 • d) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitel může pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Předpoklady pro objednávání, založení zákaznického účtu, zákazník bez založeného zákaznického účtu, zákaznický účet

 • a) Objednávka dodávky zboží může být odeslána buď bez zákaznického účtu, nebo prostřednictvím trvalého uživatelského účtu (společně dále jen jako „Založení zákaznického účtu“). Založit zákaznický účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné.
 • b) Pro založení zákaznického účtu je nutná e-mailová adresa zákazníka.
 • c) Pokud si zákazník založí trvalý uživatelský účet, obdrží prostřednictvím emailové zprávy na uvedenou e-mailovou adresu odkaz, na který musí kliknout pro dokončení procesu, čímž založení zákaznického účtu potvrdí.
 • d) Pokud si zákazník založí zákaznický účet, zvolí si sám při jeho zakládání heslo, kterým se bude moci do budoucna přihlašovat v internetovém obchodě společnosti HORNBACH. Zákazník je povinen uchovávat své heslo v tajnosti a nesmí jej předat žádné třetí osobě. Pokud má zákazník pochybnosti o tom, zda jeho heslo se nestalo známým pro třetí osoby, je povinen informovat společnost HORNBACH a heslo bezodkladně změnit.
 • e) Po založení zákaznického účtu je možné využívat funkce s ním spojené v rozsahu, který společnost HORNBACH aktuálně poskytuje; nárok na tyto doplňkové služby však není dán a jejich dostupnost není garantována. Jakmile zákazník požaduje smazání svých zákaznických údajů a /nebo svého zákaznického účtu, není už možné tyto funkce dále využívat.
 • f) Jednou z aktuálních funkcí zákaznického účtu je automatická účast veškerých nákupů realizovaných u společnosti HORNBACH, které jsou na účtu zaevidovány, na prodloužené záruce trvale nízkých cen u cen této společnosti. Podmínky pro uplatnění této záruky jsou uvedeny zde: https://www.hornbach.cz/ptnc. Dojde-li u společnosti HORNBACH ve 30 kalendářních dnech od nákupu konkrétního zboží této společnosti ke slevě tohoto zboží, bude na účet zákazníka připsán kredit na další nákup ve výši rozdílu mezi původní cenou uhrazenou za toto zboží a cenou zboží po slevě. Tento kredit je časově omezen, zákazník jej musí aktivovat do 6 měsíců od nabídky kreditu a následně vyčerpat do 6 měsíců od aktivace.

6. Objednávka, uzavření smlouvy, uložení smluvního textu

 • a) Zákazník může prostřednictvím odeslání objednávky učinit závaznou nabídku týkající se zboží a služeb prezentovaných v internetovém obchodě společnosti HORNBACH.
 • b) V této souvislosti může zákazník nejprve vybrat jednotlivé zboží kliknutím na tlačítko „koupit online“. Další proces objednávky probíhá zadáním údajů požadovaných v rámci procesu objednání. Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole a je od kliknuto tlačítko nalevo vedle prohlášení „Souhlasím se VOP, které jsou součástí kupní smlouvy. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy jsem vzal/a na vědomí". Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „dokončit a zaplatit“ a proces objednávky je tím ukončen.
 • c) Před odesláním objednávky má zákazník možnost u své objednávky překontrolovat, zda neudělal chybu v zadání objednávky a opravit ji kliknutím na odkaz „změnit“ připojený k příslušným údajům.
 • d) Po kliknutí na tlačítko „dokončit a zaplatit“ obdrží zákazník e-mailem automatické potvrzení objednávky od společnosti HORNBACH.
 • e) K uzavření smlouvy dojde podle platební metody zvolené zákazníkem:
  (i) Platební metoda platba v prodejně, PayPal nebo běžný a rychlý převod. Pokud si zákazník vybere platební metodu platba v prodejně, PayPal nebo běžný a rychlý převod, představuje potvrzení o doručení objednávky přijetí nabídky ve formě objednávky zákazníka společnosti HORNBACH. K uzavření kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy je potvrzení o doručení objednávky doručeno zákazníkovi.
  (ii) Platební metoda platební kartou. Při platbě platební kartou nepředstavuje potvrzení o doručení objednávky ještě přijetí nabídky. Nabídka je přijata společností HORNBACH až tehdy, když společnost HORNBACH potvrdí odeslání zboží prostřednictvím zprávy o odeslání.
 • f) Kupní smlouvou se společnost HORNBACH zavazuje zákazníkovi předat zakoupené zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a zákazník se zavazuje uhradit společnosti HORNBACH cenu zboží a zboží převzít.

7. Ceny, platba, faktura

 • a) Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a jsou uvedeny včetně DPH.
 • b) Platba může být realizována platbou v prodejně, platební kartou, běžným či rychlým bankovním převodem, prostřednictvím PayPal, pokud je pro aktuální objednávku příslušná platební metoda k dispozici.
 • c) V případě platby platební kartou je částka odečtena nejdříve při odeslání zboží, při běžném a rychlém bankovním převodu a PayPal přímo po provedení převodu. Při platbě v prodejně je zboží odesláno po zaplacení.
 • d) Společnost HORNBACH a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky. Faktura bude odeslána až s dodáním poslední zásilky.

8. Výhrada vlastnictví

 • a) U zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, si společnost HORNBACH vyhrazuje vlastnictví ke zboží, jež je předmětem smlouvy, až do úplného zaplacení ceny podle příslušné kupní smlouvy.
 • b) Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, platí následující:

  (i) Zaslané zboží (dále jen „zboží s výhradou vlastnictví“) zůstává vlastnictvím společnosti HORNBACH, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které má aktuálně nebo do budoucna společnost HORNBACH vůči zákazníkovi. V případě kontokorentu existuje zajišťovaná pohledávka z příslušné pohledávky ve výši zůstatku.
  (ii) Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně pro případ poškození ohněm, vodou, krádeží, jakož i proti ostatním pojistným rizikům na hodnotu nového zboží. Pokud jsou nutné údržbové a inspekční práce, je zákazník povinen provést je včas a na vlastní náklady.
  (iii) Zákazník smí zboží s výhradou vlastnictví užívat, pokud není v prodlení s platbou. Nesmí však zboží s výhradou vlastnictví zcizit, zastavit nebo provést zajišťovací převod vlastnictví. Pohledávky týkající se platby popř. pohledávky ve výši zůstatku v případě kontokorentu zákazníka vůči jeho odběratelům z předprodeje zboží s výhradou vlastnictví a pohledávky zákazníka ohledně zboží s výhradou vlastnictví, které vzniknou z jiného právního důvodu vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám (zejména pohledávky z protiprávního jednání a nároky na pojistná plnění) postupuje zákazník již nyní společnosti HORNBACH z důvodu zajištění. Společnost HORNBACH toto postoupení přijímá. Zákazník je oprávněn vymáhat pohledávky postoupené společnosti HORNBACH pro společnost HORNBACH na vlastní účet vlastním jménem, dokud společnost HORNBACH toto zmocnění neodvolá. Společnost HORNBACH nebude pohledávky sama uplatňovat a neodvolá zmocnění, dokud bude zákazník řádně plnit své platební závazky. Pokud bude zákazník jednat v rozporu se smlouvou – zejména se dostane do prodlení s pohledávkou týkající se platby – je společnost HORNBACH oprávněna požadovat od zákazníka oznámení postoupených pohledávek a dlužníků, sdělení postoupení dlužníkům a vydání všech dokumentů a všech údajů, které společnost HORNBACH potřebuje k uplatnění pohledávek.
  (iv) Zákazník nesmí pohledávky postoupit, aby je nechal vymáhat v rámci faktoringu, leda, že zaváže faktora neodvolatelně k tomu, aby poskytoval společnosti HORNBACH protiplnění tak dlouho, jak ještě trvají pohledávky společnosti HORNBACH vůči zákazníkovi.
  (v) Zákazník je povinen provést zpracování a/nebo přetvoření samotného zboží s výhradou vlastnictví, popř. zboží s výhradou vlastnictví spolu s jinými látkami jen pro společnost HORNBACH.
  (vi) Pokud dojde ke smísení zboží s výhradou vlastnictví takovým způsobem, že se věc zákazníka stane hlavní věcí, jsou zákazník a společnost HORNBACH zajedno v tom, že zákazník převede společnosti HORNBACH při spojení nebo smísení podílové spoluvlastnictví na této věci. Společnost HORNBACH tento převod přijímá.
  (vii) Ve zbytku platí pro věc nově vzniklou zpracováním, přetvořením nebo smísením totéž, jako pro zboží s výhradou vlastnictví, zejména zákazník uchová vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro společnost
  HORNBACH.
  (viii) Při zabavení zboží s výhradou vlastnictví třetími osobami nebo v případě jiného zásahu třetích osob je zákazník povinen je bezodkladně upozornit na vlastnictví společnosti HORNBACH a společnost HORNBACH bezodkladně písemně informovat. Pokud třetí osoba neuhradí soudní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti společnosti HORNBACH, odpovídá za ně zákazník, včetně nákladů právního zastoupení.
  (ix) Na přání zákazníka je společnost HORNBACH povinna vzdát se zajištění náležejících společnosti HORNBACH, pokud realizovatelná hodnota zajištění přesahuje hodnotu neuhrazených pohledávek společnosti HORNBACH vůči zákazníkovi o více než 10%. Společnost HORNBACH je oprávněna vybrat zajištění, kterého se vzdá.
  (x) V případě vzdání se zajištění vydá společnost HORNBACH zákazníkovi prohlášení, v němž potvrdí, že vlastnictví zajištění, které si společnost HORNBACH vybrala a vzdala se jej, přechází na zákazníka a ke kterému datu k tomu dojde.

9. Dodání, místo plnění

a) Společnost HORNBACH splní svou povinnost předání zboží zákazníkovi tím, že společnost HORNBACH zákazníkovi umožní disponovat se zbožím na místě předání a zákazníka o tom včas informuje.

b) Není-li dohodnuto jinak, probíhá dodání zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na dodací adresu v České republice, kterou zákazník, který je spotřebitelem, uvedl (místo předání).

c) Pokud společnost HORNBACH zboží odešle, předává společnost HORNBACH zboží zákazníkovi, jenž je spotřebitelem, v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání. Zboží je doručováno za první dveře/vrata místa dodání určeného zákazníkem pod podmínkou, že místo dodání umožňuje manipulaci nízkozdvižným vozíkem. V opačném případě je místo převzetí zboží hrana vozidla (hydraulické čelo vozidla) dopravce, kterého společnost HORNBACH pověřila přepravou zboží.

d) Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází u zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, na zákazníka převzetím zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno zbožím disponovat, ne však dříve, než v udanou dobu doručení.

e) Pokud je zákazník podnikatelem, je jako místo předání zboží nebo místo plnění služeb a případných nároků z náhradního/dodatečného plnění sjednáno sídlo společnosti HORNBACH, pokud si HORNBACH a zákazník nesjednají něco jiného.

f) Pokud společnost HORNBACH zboží odešle, předá společnost HORNBACH zboží zákazníkovi, který je podnikatelem, předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží pro zákazníka a umožní zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy.

g) Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází v případě zákazníků, kteří jsou podnikateli, na zákazníka převzetím zboží zákazníkem, nebo osobou oprávněnou k převzetí. V případě koupě s následným zasláním přechází nebezpečí nahodilého zničení nebo nahodilé zhoršení kvality prodaného zboží na zákazníka již předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě.

h) Dodání zboží probíhá prostřednictvím poštovních nebo zasílatelských služeb použitím vozidel vybavených hydraulickým čelem s nízkozdvižným vozíkem. Na dodání zboží se zpravidla nepoužívá vozidlo s hydraulickým ramenem. Způsob dodání závisí na objednaném zboží.

i) Doba dodání zboží je individuální, zákazník ji najde přímo u zboží. Tam uvedená doba dodání začíná běžet:

(i) v případě platby v prodejně, PayPal nebo běžným či rychlým bankovním převodem první pracovní den poté, co společnost HORNBACH obdrží platbu;
(ii) v případě ostatních platebních metod první pracovní den po obdržení objednávky.

j) Doručení zboží provozovatelem poštovních služeb probíhá od pondělí do pátku, vyjma státem uznaných státních svátků. Doručení dodávek zboží zasilatelskou společností probíhá v pracovní dny od pondělí do pátku, vyjma státem uznaných státních svátků. V čase běžném pro vybraného přepravce spol. HORNBACH.

10. Škody způsobené při přepravě

a) Zákazník je povinen bezprostředně při převzetí dodaného zboží zkontrolovat stav zásilky se zbožím spolu s přepravcem.

b) Zjevné, zevně znatelné škody způsobené při přepravě zákazník musí převzetí zboží potvrdit přepravci. Zákonná práva a povinnosti zákazníka nejsou tímto dotčena

11. Práva z vadného plnění, záruka, odpovědnost

a) Práva zákazníků v případě vad a práva ze záruk zákazníků se řídí podle reklamačního řádu společnosti HORNBACH a podle příslušných zákonných ustanovení českého práva (zejména podle ustanovení § 2099 až § 2117 ObčZ, v případě zákazníků, kteří jsou podnikateli, a podle týchž ustanovení ObčZ, včetně odchylek od nich v ustanoveních § 2161 až § 2174, v případě zákazníků, kteří jsou spotřebiteli), pokud není v reklamačním řádu společnosti HORNBACH sjednáno nebo upraveno jinak.

b) Společnost HORNBACH odpovídá zákazníkovi za jiná práva než práva z vad nebo práva ze záruk (srov. odstavce a) výše) v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, v případech odpovědnosti za škodu v závislosti zavinění (například v případě škod, způsobených vadami zboží), v případě škod na životě nebo zdraví, v případě nedovoleného jednání, lsti a při porušení podstatných smluvních povinností podle zákona. Podstatnou smluvní povinností je taková povinnost, jejíž splnění vůbec umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejíž splnění se druhý smluvní partner může soustavně spoléhat. Jinak je odpovědnost společnosti HORNBACH vůči zákazníkovi vyloučena.

12. Odstoupení od smlouvy

a) Právo zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 3 (sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy) odstavcích l) až y) těchto VOP.

b) Zákazníci, kteří jsou podnikateli, mají právo na odstoupení od smlouvy, které jim umožňují příslušné zákonné předpisy. Právo na vrácení zboží poskytované společností HORNBACH uvedené v článku 12. VOP tím není dotčeno.

c) Společnost HORNBACH je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání svých zásob zboží nebo z důvodu jeho nedostupnosti.

13. Právo na vrácení zboží poskytované společností HORNBACH

a) Společnost HORNBACH nabízí zákazníkovi (i zákazníkovi, který je podnikatelem) téměř pro veškeré zboží právo na vrácení zboží během dvacetiosmidenní lhůty (dále jen „Právo na vrácení zboží“). Zákazník může tak i po uplynutí 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy zboží zaslat zpět společnosti HORNBACH v dalších 14 dnech nebo je vrátit v některé z prodejen HORNBACH v České republice, pokud

(i) je zboží nepoužité a nepoškozené.
(ii) je vráceno úplné a v originálním balení s dodacím listem
(iii) u zboží není vyloučeno právo na odstoupení od smlouvy dle článku 3 (sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy), odstavce o), pododstavce o)(iii) až o)(ix) těchto VOP.

b) Zákazník, který je podnikatelem, může právo na vrácení zboží využít za stejných podmínek, které jsou uvedeny v odstavci a) výše tohoto článku 12.

c) Pro právo na vrácení zboží se uplatní pravidla uvedená v článku 3 (sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy), odstavcích l) až y) těchto VOP týkající se odstoupení od smlouvy, a sice v rámci práva na vrácení poskytovaného společností HORNBACH, také pro zákazníky, kteří jsou podnikateli.

d) Další práva zákazníka, jako například práva z vadného plnění nebo právo na odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena.

14. Kodexy chování

a) Ochrana osobních údajů.

Společnost HORNBACH zachází s údaji zákazníků odpovědně. Proto je společnost HORNBACH v zacházení s údaji získanými online vázána vlastními dobrovolnými zásadami ochrany osobních údajů. Další informace k tématu ochrany osobních údajů (bez ohledu na kodexy chování) jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Dlouhodobá garance nejnižší ceny.

Společnost HORNBACH nabízí svým zákazníkům v rámci své filosofie dlouhodobou garanci nejnižších cen.

15. Rezervace a vyzvednutí

a) Prostřednictvím služby „rezervovat v prodejně“ v internetovém obchodě společnosti HORNBACH si může zákazník zarezervovat zboží v některé z prodejen HORNBACH. Pro využití této služby zadá zákazník zvolené zboží, zvolenou prodejnu, zvolenou variantu způsobu vyzvednutí a termín jeho vyzvednutí. Zboží pak bude připraveno pro zákazníka ke koupi dle informací zaslaných zákazníkovi e-mailem s potvrzením konkrétního místa k vyzvednutí zboží.

b) Zarezervováním zboží pro vyzvednutí nedojde prostřednictvím webové stránky internetového obchodu společnosti HORNBACH k uzavření kupní smlouvy na zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve na vybraném místě při vyzvednutí zboží a současně při zaplacení kupní ceny zboží zákazníkem. V okamžiku převzetí zboží přechází na zákazníka nebezpečí škody na věci. Pokud si rezervované zboží zákazník odveze z prodejny na zálohované paletě, bude mu naúčtována vratná záloha za každou paletu, jejíž konkrétní výše bude zákazníkovi sdělena v odeslaném informačním e-mailu a zároveň mu bude k dispozici na adrese sídla společnosti HORNBACH a v prodejnách společnosti HORNBACH.

c) V případě služby „rezervovat v prodejně“ je možné uhradit zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti HORNBACH.

16. HORNBACH aplikace a HORNBACH e-účtenka

1. „HORNBACH aplikace“

a) Uživatel se zavazuje nepoužívat „HORNBACH aplikaci“ (dále jen „software“) k rasistickým, diskriminačním, pornografickým, mládež ohrožujícím, politicky extrémním nebo jinak protizákonným účelům, nebo k účelům porušujícím úřední předpisy nebo nařízení.

b) Uživatel se zavazuje nenahrávat do softwaru fotografie, které obsahují osobní údaje. To znamená jakékoliv informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí taková osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Příkladem jsou v tomto případě fotografie, které znázorňují osoby nebo obsahy dokumentů s informacemi o osobě.

2. HORNBACH e-účtenka

a) „HORNBACH e-účtenka“ je službou společnosti HORNBACH, která je k dispozici všem zákazníkům, kteří si na hornbach.cz zaregistrovali zákaznický účet HORNBACH (dále jen „uživatel“) dle následujících ustanovení.

b) Nákup v české kamenné prodejně HORNBACH lze nahrát do zákaznického účtu jako HORNBACH e-účtenku až jeden rok zpětně (od data koupě uvedeného na účtence).

c) Uživatel je oprávněn nahrát do svého zákaznického účtu pouze účtenky z vlastních nákupů, dále nákupů, které pro něj realizovaly třetí osoby, a z nákupů, které realizovaly osoby žijící s ním v jedné domácnosti.

d) Uložení HORNBACH e-účtenky v zákaznickém účtu pod „Moje účtenky“ se realizuje zaznamenáním čárového kódu, uvedeného na papírovém pokladním dokladu, skenovací funkcí aplikace HORNBACH, nebo zadáním číselného kódu do příslušného pole v zákaznickém účtu HORNBACH a zadáním celkové částky (celkové částky z účtenky).

e) Uživatel může kdykoliv sám vymazat jednotlivé HORNBACH e-účtenky ze zákaznického účtu HORNBACH. Vymazáním zákaznického účtu (srov. kapitola 5. těchto VOP) se vymažou i všechny v něm nahrané HORNBACH e-účtenky.

f) HORNBACH e-účtenka není daňovým dokladem. HORNBACH neodpovídá za možnou újmu v případě, že si uživatel neuschová originální doklad o koupi.

g) HORNBACH si vyhrazuje možnost modifikovat, pozastavit nebo ukončit systém HORNBACH e-účtenek. O takovém kroku budou uživatelé včas – zpravidla tři měsíce předem – informování e-mailem.

h) Nárok na trvalé zobrazování HORNBACH e-účtenky v HORNBACH zákaznickém účtu není dán.

17. Závěrečná ustanovení

a) Tyto VOP jsou k dispozici na adrese sídla společnosti HORNBACH, v prodejnách HORNBACH a elektronicky na adrese www.hornbach.cz.

b) Objednávky v internetovém obchodě společnosti HORNBACH mohou být přijímány 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Stav všeobecných obchodních podmínek: 1. 3. 2023

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží v prodejnách

1. Oblast použití

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí pro úpravu práv a povinností ve smluvních vztazích vzniklých z kupních smluv (dále jen „ smlouva“) při prodeji zboží mezi společností HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 19300, IČ: 47117559, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 12497, e-mail: onlineshop@hornbach.cz (dále jen „ společnost HORNBACH“) jako prodávajícím, a fyzickou nebo právnickou osobou, (dále jen „ zákazník“), jakožto kupujícími, v jakékoliv provozovně společnosti HORNBACH, přičemž zákazník je spotřebitelem nebo podnikatelem.

2. Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou uzavírá společnost HORNBACH a jeho zákazníci, jsou tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti HORNBACH pro prodej zboží v provozovnách společnosti HORNBACH (dále jen „ VOP“).

3. Otázky týkající se smluv výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „ občanský zákoník“) a dalšími právními předpisy České republiky.

2. Kolize všeobecných obchodních podmínek

Pro právní vztahy mezi společností HORNBACH a zákazníkem se použijí přednostně a výlučně tyto VOP, nestanoví-li tyto VOP jinak. Použití jakýchkoliv jiných obchodních a/nebo prodejních podmínek zákazníka se tímto výslovně vylučuje, a to i v případě, že cizí všeobecné obchodní podmínky obsahují ustanovení o jejich přednostní aplikaci.

3. Koupě zboží a zboží na zakázku, kupní smlouva

1. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží, tímto okamžikem je také uzavřena smlouva. V případě koupě zboží na zakázku (tj. v případě koupě zboží, které není v době uzavření smlouvy na skladě společnosti HORNBACH či které si zákazník z jiného důvodu nepřevezme bezprostředně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy), zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím.

2. Při koupi zboží na zakázku musí být lhůta pro dodání zboží sjednána písemně. Lhůta pro dodání zboží se zpravidla uvádí v kalendářních týdnech a rozumí se jí předpokládaný termín dodání zboží do příslušné provozovny společnosti HORNBACH, nikoliv termín případné realizace dopravy na místo určené zákazníkem, úpravy zboží nebo termín jeho montáže. Zboží je objednáváno, resp. upravováno, až po obdržení sjednané zálohy od zákazníka, která činí minimálně 30 % kupní ceny zboží. Doplatek kupní ceny je pak splatný při převzetí zboží. Lhůta pro dodání zboží počíná běžet dnem následujícím po obdržení sjednané zálohy kupní ceny za objednané zboží.

3. Dokud zákazník neuhradí doplatek kupní ceny za zboží, není oprávněn požadovat po společnosti HORNBACH vydání tohoto zboží.

4. Pokud ze strany zákazníka dojde k porušení jeho povinnosti převzít řádně a včas od společnosti HORNBACH zboží dle smlouvy a/nebo doplatit jeho kupní cenu, a toto neučiní ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty poskytnuté mu společností HORNBACH, může společnost HORNBACH od dané smlouvy odstoupit.

4. Kupní cena a platební podmínky

Pokud celková částka za plnění na příslušném daňovém dokladu ke zboží nepřevýší částku 10.000,- Kč (vč. DPH) a obecně závazné předpisy nestanoví jinak, společnost HORNBACH vystaví zákazníkovi daňový doklad ve formě zjednodušeného daňového dokladu.

5. Nároky z vad zboží

Uplatnění nároků z vad zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a reklamačním řádem společnosti HORNBACH, v platném znění, který je k přečtení na www.hornbach.cz nebo v každé provozovně společnosti HORNBACH.

6. Výměna a vrácení zboží

1. Společnost HORNBACH poskytuje zákazníkům možnost vrácení nebo výměny zakoupeného zboží do 28 dnů ode dne zakoupení. Podmínkou vrácení zboží a následně vrácení kupní ceny je současné předložení potvrzení o koupi zboží a předložení nepoškozeného zboží v nepoškozeném a neporušeném originálním obalu, včetně veškerých souvisejících dokumentů, které byly zákazníkovi se zbožím předány (záruční podmínky, návody k použití apod.), a veškerých případných příslušenství dodaných se zbožím. Předložení potvrzení o koupi zboží lze nahradit doložením existence HORNBACH e-účtenky týkající se takové koupě zboží (k té více viz čl. 9 těchto VOP). Možnost vrácení ani výměny zboží se nevztahuje zejména na živá zvířata, rostliny, nebalená krmiva, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží nabízené ve slevě, zboží na zakázku, zboží vyrobené nebo upravené dle individuálních instrukcí zákazníka či na jiné zboží (např. zboží nabízené ve slevě vlivem poškození aj.) dle rozhodnutí společnosti HORNBACH v odůvodněných případech.

2. V případě, že vracené zboží bylo zákazníkem uhrazeno prostřednictvím platební karty, bude mu kupní cena zboží vrácena na jeho platební kartu. V případě, že zákazník kartu nemá v době vrácení či výměny zboží k dispozici, bude mu kupní cena vrácena formou poukázky společnosti HORNBACH, a to ve stejné hodnotě jako je hodnota vraceného či vyměňovaného zboží. Zákazník bere na vědomí, že platnost poukázky může být časově omezena.

3. V případě vracení zálohovaného zboží (např. palety, plynové lahve, atp.) je podmínkou vrácení zboží předložení originálu potvrzení o platbě zálohy ve prospěch společnosti HORNBACH. Předložením HORNBACH e-účtenky lze předložení originálu potvrzení o koupi nahradit. V případě, že zboží bylo zákazníkem zakoupeno prostřednictvím platebních poukázek, včetně případů částečné úhrady kupní ceny hotovostí nebo platební kartou, bude mu kupní cena vrácena formou poukázky společnosti HORNBACH, a to ve stejné hodnotě jako je hodnota vraceného či vyměňovaného zboží. Zákazník bere na vědomí, že platnost poukázky může být časově omezena.

4. Vrácení nebo výměna zboží s použitím e-účtenky jako potvrzení o koupi tohoto zboží je možné pouze v provozovně společnosti HORNBACH, ve které byl nákup zboží zrealizován.

7. Místo a čas plnění

1. Místem plnění pro závazky společnosti HORNBACH je adresa provozovny společnosti HORNBACH, v níž nebo jejímž prostřednictvím byla uzavřena smlouva. Zboží na zakázku musí být převzato do 14 dnů od obdržené výzvy k odběru zboží.

2. V případě nepřevzetí zboží zákazníkem ve lhůtě dle bodu 7.1 má společnost HORNBACH právo odstoupit od smlouvy dle bodu 3.4, nebo pokud zákazník požaduje delší uskladnění má společnost HORNBACH právo účtovat zákazníkovi poplatek, za uskladnění ve výši 50,- Kč (včetně DPH) za každou smlouvu a za každý započatý den prodlení s převzetím zboží počínaje dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro převzetí zboží, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

8. Služba dopravy zboží

1. Cena za službu dopravy zboží zakoupeného v provozovně společnosti HORNBACH je vždy sjednána individuálně a je splatná před zahájením přepravy. Bez plné úhrady dopravného není společnost HORNBACH povinna zboží k přepravě převzít. Smluvní strany se však mohou domluvit, že kupní cena a/nebo cena dopravy bude uhrazena prostřednictvím platební karty (tj. bezhotovostně) až při převzetí zboží. Pokud není výslovně sjednáno jinak, doprava převáženého zboží je poskytována za první uzamykatelné dveře zákazníka, tedy např. venkovní branka, hlavní vchodové dveře do budovy, nikoliv tedy dveře bytu zákazníka, popř. vynáška zboží do patra.

2. Zákazník je povinen zajistit bezproblémový a bezpečný přístup (dle pravidel silničního provozu) k místu dodání zboží běžnými typy nákladních vozidel.

3. Zákazník je povinen provést kontrolu úplnosti dodávky při předání dopravcem a potvrdit dodací list s uvedením případných vad. Pokud tak neučiní, má se za to, že zboží bylo dodané bez zjevných vad. Zákazník není oprávněn odmítnout převzetí dodávky zboží nevykazující zjevné vady, ale musí jej převzít a následně reklamovat zboží.

4. Neposkytne-li zákazník součinnost při převzetí dodávky zboží, je povinen nahradit společnosti HORNBACH veškeré náklady, zejména náklady vzniklé v souvislosti s odesláním a doručením zboží, jakož i veškeré újmy, které mu způsobí porušením této povinnosti, a to včetně ušlého zisku a veškerých následných a nepřímých škod. Toto ujednání platí i pro porušení bodu 8.2.

5. Společnost HORNBACH není v prodlení, pokud nemůže svůj závazek řádně splnit v důsledku prodlení, popř. překážky, na straně zákazníka. Termín dodání zboží, se v takovém případě přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou byl zákazník v prodlení se splněním svých povinností a to až do okamžiku, kdy se společnost HORNBACH prokazatelně dozví o tom, že prodlení zákazníka je ukončeno. Ustanovení předcházející věty nemá vliv na právo společnosti HORNBACH od smlouvy o přepravě odstoupit.

9. HORNBACH e-účtenka

1. „HORNBACH e-účtenka“ je službou společnosti HORNBACH, která umožňuje nahrát nákup v provozovně společnosti HORNBACH do zákaznického účtu zákazníka jako HORNBACH e-účtenku, a to až jeden rok zpětně (od data koupě uvedeného na účtence).

2. Tato služba je k dispozici všem zákazníkům, kteří si na www.hornbach.cz zaregistrovali zákaznický účet HORNBACH, a to za podmínek blíže uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti HORNBACH pro internetový obchod, které jsou dostupné na webové stránce https://www.hornbach.cz/.

10. Rozhodné právo a rozhodování sporů

1. Právní vztahy mezi společností HORNBACH a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky za vyloučení kolizních a přímo použitelných norem mezinárodního práva soukromého.

2. Použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně anebo v daném odvětví, ve kterém společnost HORNBACH a příp. též zákazník, který je podnikatelem, podniká, se vylučuje.

3. Pro případ soudního sporu z obchodních vztahů mezi zákazníkem a společností HORNBACH řídících se těmito VOP se místní příslušnost obecného soudu účastníků upravuje s odvoláním na ust. § 89a občanského soudního řádu tak, že ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti je místně příslušným obecným soudem prvního stupně obecný soud společnosti HORNBACH.

4. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy se společností HORNBACH, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou. Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu.

11. Ochrana osobních údajů a šíření obchodních informací

Informace o zpracování osobních údajů zákazníka společnosti HORNBACH a poučení o právech zákazníka, které s tímto zpracováním souvisejí, jsou přístupné na internetové adrese: https://www.hornbach.cz/sluzby/prohlaseni-o-ochrane-udaju/

12. Závěrečná ustanovení

1. Dodání zboží s montáží se řídí samostatnými obchodními podmínkami společnosti HORNBACH pro montážní servis.

2. Tyto VOP obsahují platná a závazná ustanovení, jimiž se společnost HORNBACH a zákazník budou v obchodním styku řídit, a to s ohledem na ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku. Zákazník potvrzuje souhlas s těmito VOP již při fyzickém vybrání konkrétního zboží přímo v provozovně společnosti HORNBACH, jenž jsou i mimo jiné vyvěšeny v provozovně společnosti HORNBACH, a také jsou zákazníkovi k dispozici na internetu ( https://www.hornbach.cz/), nebo na požádání e-mailem.

3. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023.

Všeobecné obchodní podmínky pro montážní servis

1. Oblast použití

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí pro úpravu práv a povinností ve smluvních vztazích vzniklých ze smluv o dílo, jejichž předmětem je montáž různého zboží zakoupeného u společnosti HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 19300, IČ: 47117559, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 12497, jako zhotovitelem na straně jedné (dále jen „ společnost HORNBACH“), a které byly uzavřeny mezi společností HORNBACH, a fyzickou nebo právnickou osobou jakožto objednatelem na straně druhé (dále jen „ zákazník“), přičemž zákazník je spotřebitelem nebo podnikatelem.

2. Nedílnou součástí každé smlouvy o dílo, kterou v rámci právních vztahů uvedených v čl. 1. uzavírá společnost HORNBACH a jeho zákazníci, jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro montáž (dále jen „ VOP“).

3. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která vstupuje do právních vztahů se společností HORNBACH, popř. vůči společnosti HORNBACH jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti, (dále jen „ spotřebitel“). Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vstupuje do právních vztahů se společností HORNBACH, popř. vůči společnosti HORNBACH jinak jedná, v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „ podnikatel“).

4. Právní vztahy těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“) a dalšími právními předpisy České republiky.

2. Kolize všeobecných obchodních podmínek

Pro právní vztahy mezi společností HORNBACH a zákazníkem se použijí přednostně a výlučně tyto VOP, nestanoví-li tyto VOP jinak. Použití jakýchkoliv jiných obchodních a/nebo prodejních podmínek zákazníka se tímto výslovně vylučuje, a to i v případě, že cizí všeobecné obchodní podmínky obsahují ustanovení o jejich přednostní aplikaci.

3. Objednávka montáže a související podmínky

1. Montáž zboží zakoupeného v provozovnách společnosti HORNBACH není zahrnuta v kupní ceně zboží. Cena montáže se stanoví dle ceníku montážních prací.

2. Montáž bude provedena v místě a termínu sjednaném se zákazníkem.

3. Zákazník je povinen předem zajistit na vlastní náklady veškerá potřebná povolení či souhlasy, jsou-li tyto pro provedení montáže vyžadovány, včetně stavební připravenosti, pokud není se společností HORNBACH sjednáno jinak. Společnost HORNBACH (nebo subdodavatel montáže) mohou odmítnout provedení montáže, zejm. nezajistí-li zákazník stavební připravenost, nebo potřebná povolení, nebo trvá-li zákazník na nedodržení technologických postupů či použití vadného zboží nebo v místě montáže jsou nevyhovující hygienické podmínky. V takovém případě je zákazník povinen uhradit společnosti HORNBACH smluvní pokutu ve výši nákladů na dopravu podle ceníku společnosti HORNBACH. Tato smluvní pokuta se však nedotýká a ani neomezuje nárok společnosti HORNBACH na náhradu jakékoliv újmy. Společnost HORNBACH neodpovídá za škody ani vady způsobené v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci, včetně prodlení s provedením montáže.

4. Zákazník se zavazuje poskytnout společnosti HORNBACH veškerou součinnost potřebnou pro řádné a včasné provedení montáže dle ujednání mezi společností HORNBACH a zákazníkem, včetně zajištění možnosti odběru elektrické energie či vody, a to na náklady zákazníka. Zákazník je dále povinen zajistit zboží určené k montáži, včetně všech dílů potřebných k provedení montáže, v dobrém, nepoškozeném a kompletním stavu, je povinen zajistit, aby nebyl průběh montáže narušován jinými stavebními či obdobnými pracemi v místě montáže zboží, v opačném případě nese všechny náklady v souvislosti s tím vzniknuvší.

5. Zákazník je povinen provedenou montáž zboží řádně a včas převzít a uhradit sjednanou cenu za provedenou montáž, přičemž dílo může být převzato i s výhradami. Odmítnout převzetí je zákazník oprávněn, pouze jsou-li zřejmé podstatné vady provedené montáže zboží, zejména je-li zboží nefunkční. Jiné vady nezbavují zákazníka povinnosti montáž převzít ani zaplatit cenu montáže.

6. Cena za práce, které byly dohodnuty až při poskytování montáže (atypické práce, které byly zjištěny až při samotné montáži), bude stanovena smluvně jako doplnění objednávky a splatná nejpozději při převzetí díla.

4. Subdodavatel montáže

1. Montáž (tj. zpravidla pokládku či instalaci) provádí HORNBACH s pomocí třetí osoby – subdodavatele (podnikatele v oblasti montážních prací) jako svého servisního partnera (dále jen „ subdodavatel montáže“). Subdodavatel montáže je oprávněn se zákazníkem jménem společnosti HORNBACH jednat pouze v těchto věcech:
a) předjednání drobných změn plnění společnosti HORNBACH souvisejících se sjednaným plněním (například dodání většího množství spojovacího materiálu apod.), s tím, že konečná podoba změn musí být provedena formou doplnění objednávky;
b) stanovení a případné změny termínu realizace montáže;
c) předání montážních prací (díla);
d) projednání případné reklamace montáže v souladu s Reklamačním řádem (viz dále).

2. V žádných jiných věcech není subdodavatel montáže oprávněn jménem společnosti HORNBACH jednat, tj. zejména není oprávněn jménem společnosti HORNBACH sjednávat rozsáhlejší než drobné změny plnění, sjednávat další plnění (další montážní práce) ani přebírat od zákazníka žádné platby.

5. Zaměření, poplatek, termín zaměření

1. Na základě písemné objednávky zaměření ze strany zákazníka provede subdodavatel montáže zaměření pro účely montáže zákazníkem vybraného zboží a zákazník společně akceptací objednávky zaměření uhradí poplatek za zaměření ve výši sjednané mezi zákazníkem a společností HORNBACH v této objednávce zaměření. Poplatek se odečítá v případě realizace montáže z její ceny, jinak se poplatek nevrací, nebude-li mezi zákazníkem a společností HORNBACH dohodnuto jinak.

2. Termín zaměření sjedná se zákazníkem subdodavatel montáže. Ve sjednaný termín je zákazník povinen umožnit zaměření. O provedeném zaměření bude sepsán zaměřovací protokol. Zaměřovací protokol definuje z hlediska rozsahu potřebu prací a materiálu, pro které bude případně uzavřena smlouva mezi zákazníkem a společností HORNBACH.

3. Zákazník je povinen zajistit, že ve sjednaném termínu zaměření bude v místě montáže přítomen zákazník nebo jiná osoba, která bude zákazníkem řádně zplnomocněna k účasti na zaměření a akceptaci zaměřovacího protokolu. Řádné zmocnění se prokazuje např. plnou mocí, jejíž text je dostupný na www.hornbach.cz nebo v prodejnách.

4. Pokud zákazník znemožní řádné provedení zaměření, zejména tím, že v dohodnutém termínu zaměření nebude v místě montáže přítomen osobně a nezajistí ani přítomnost svého řádně zmocněného zástupce, zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnosti HORNBACH uhradí smluvní pokutu ve výši poplatku za zaměření. Úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti HORNBACH na náhradu jakékoliv újmy.

6. Doprava

1. Je-li tak v písemné objednávce mezi společností HORNBACH a zákazníkem sjednáno, zajišťuje dopravu zboží do místa montáže společnost HORNBACH (případně s pomocí subdodavatele montáže), jinak ji zajišťuje zákazník. Obstarává-li dopravu zákazník, nese nebezpečí škody na zboží zákazník od okamžiku jeho převzetí v příslušné provozovně společnosti HORNBACH.

2. Způsob dopravy zboží do místa montáže dohodne společnost HORNBACH se zákazníkem před uzavřením montážní zakázky. Pokud dopravu zboží zajišťuje společnost HORNBACH, Zákazník odpovídá za to, že jím označené místo vykládky je bezpečně přístupné (dle pravidel silničního provozu) pro běžné typy nákladních vozidel. Neposkytne-li zákazník součinnost při převzetí dodávky zboží, je povinen nahradit společnosti HORNBACH veškeré náklady, zejména náklady související s odesláním a doručením zboží, jakož i veškeré újmy, které mu způsobí porušením této povinnosti, a to včetně ušlého zisku a veškerých následných a nepřímých škod.

7. Provedení montáže a předání, práva z vad

1. Montáž bude provedena ve lhůtě písemně sjednané mezi zákazníkem a společností HORNBACH (případně subdodavatelem montáže), jinak bez zbytečného odkladu poté, kdy bude zboží připraveno k vyzvednutí v příslušné prodejně společnosti HORNBACH, a v této lhůtě je zákazník povinen umožnit přístup za účelem realizace montáže.

2. Lze-li montáž provést v důsledku jiných okolností, za něž společnost HORNBACH nebo subdodavatel montáže neodpovídá, jen s vynaložením zvýšených nákladů, je společnost HORNBACH nebo subdodavatel montáže oprávněna účtovat zákazníkovi tyto zvýšené náklady pouze v případě, že zákazník byl na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

3. O provedení montáže bude sepsán předávací protokol, jehož jedno vyhotovení obdrží zákazník a jedno společnost HORNBACH a v němž musí být uvedeny všechny případné zjevné i další vady. V případě takového zjištění vad bude mezi zákazníkem a společností HORNBACH nebo v předávacím protokolu mezi zákazníkem a subdodavatelem montáže dohodnut termín jejich odstranění. Po odstranění takovýchto vad bude sepsán nový předávací protokol.

4. Zákazník je povinen zajistit, že ve sjednaném termínu převzetí montáže bude v místě montáže přítomen zákazník nebo jeho řádně zmocněný zástupce, jenž bude oprávněn zákazníka zastupovat při všech jednáních týkajících se dané montáže. Řádné zmocnění se prokazuje např. plnou mocí, jejíž text je dostupný na www.hornbach.cz nebo v prodejnách. Pokud zákazník nebude v termínu převzetí montáže přítomen v místě montáže a nezajistí za sebe přítomnost řádně zmocněného zmocněnce, platí, že montáž převzal okamžikem jejího dokončení a k jejímu provedení nemá žádných výhrad ani připomínek.

5. Pokud Zákazník znemožní v dohodnutém termínu provést montáž, např. z důvodu, že nezajistí společnosti HORNBACH přístup k místu montáži nebo její nerušené provádění, zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnosti HORNBACH uhradí smluvní pokutu ve výši nákladů na dopravu podle ceníku HORNBACH. Tato smluvní pokuta se však nedotýká a ani neomezuje nárok společnosti HORNBACH na náhradu jakékoliv újmy.

6. Společnost HORNBACH ani subdodavatel montáže neodpovídají za vady montáže vzniklé v důsledku chybného či nekompletního zboží nebo jeho nevhodné povahy, pokud na tuto skutečnost byl zákazník bez zbytečného odkladu upozorněn, a zákazník přesto trval na uskutečnění montáže. Zákazník je povinen v takových případech předat instrukci k provedení montáže společnosti HORNBACH nebo subdodavateli montáže písemně.

7. Uplatnění nároků z vad montáže se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a reklamačním řádem společnosti HORNBACH, v platném znění. Reklamační řád je dostupný na www.hornbach.cz nebo v prodejnách. Pokud se v uvedeném Reklamačním řádu hovoří o koupi zboží, lze tato ustanovení použít obdobně i na montážní servis/smlouvy o dílo.

8. Rozhodné právo a rozhodování sporů

1. Právní vztahy mezi společností HORNBACH a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky za vyloučení kolizních a přímo použitelných norem mezinárodního práva soukromého.

2. Použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně anebo v daném odvětví, ve kterém společnost HORNBACH a příp. též zákazník, který je podnikatelem, podniká, se vylučuje.

3. Pro případ soudního sporu z obchodních vztahů mezi zákazníkem a společností HORNBACH řídících se těmito VOP se místní příslušnost obecného soudu účastníků upravuje s odvoláním na ust. § 89a občanského soudního řádu tak, že ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti je místně příslušným obecným soudem prvního stupně obecný soud společnosti HORNBACH.

4. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy se společností HORNBACH, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou. Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu.

9. Ochrana osobních údajů a šíření obchodních informací

Informace o zpracování osobních údajů zákazníka společnosti HORNBACH a poučení o právech zákazníka, které s tímto zpracováním souvisejí, jsou přístupné na internetové adrese: https://www.hornbach.cz/sluzby/prohlaseni-o-ochrane-udaju/

10. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.8.2020.

Zvláštní obchodní podmínky pro používání služby SMART HOME by hornbach (dále jen „podmínky služby SMART HOME“) a informace o ochraně osobních údajů

A. Obecné

1. Rozsah platnosti a aplikovatelnost podmínek služby SMART HOME

a. Tyto podmínky služby SMART HOME upravují poskytování služby SMART HOME by hornbach, popsané v tomto dokumentu (dále jen „služba SMART HOME“), společností HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. (dále jen „HORNBACH“).

b. Platné Všeobecné obchodní podmínky společnosti HORNBACH (HORNBACH VOP pro internetový obchod a/nebo HORNBACH VOP pro prodej zboží v prodejnách) jsou podřízeny těmto podmínkám služby SMART HOME.

c. Tyto podmínky služby SMART HOME se výslovně nevztahují na následující případy:

 • i. Nákup vhodných Smart Home zařízení, tedy zařízení inteligentní domácnosti (aktory a senzory a s nimi propojené přístroje pro domácí automatizaci) a rovněž nákup samotné brány (gateway) pro službu SMART HOME.
 • ii. Zboží a služby, které lze používat v rámci ovládání Smart Home, ale které nabízejí a poskytují třetí strany na základě vlastní smlouvy nebo jako vlastní službu. Společnost HORNBACH upozorňuje, že na tyto služby se mohou vztahovat další podmínky.

2. Kontaktní informace

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
Chlumecká 2398
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika
společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 12497
zastoupená panem Ing. Jaroslavem Paděrou, paní Ing. Ladou Šmolkovou a paní Stanislavou Hradilovou jakožto jednateli
IČO: 47117559
DIČ: CZ47117559
Telefon: + 420 251 060 060
E-mail: onlineshop@hornbach.cz

3. Rozhodné právo, jazyk smlouvy, místo plnění, soudní příslušnost

a. Veškeré smluvní vztahy, které mohou vzniknout se společností HORNBACH, a veškeré předsmluvní závazky se řídí výhradně českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

b. Jazykem smlouvy je čeština.

c. Pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu českého občanského zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním sdružení majetku (dále jen „podnikatel“), je místem plnění služby a případných nároků na následné plnění sídlo společnosti HORNBACH.

d. Výhradní místní soudní příslušnost je v Praze, pokud je zákazník podnikatelem. Společnost HORNBACH si však vyhrazuje právo podat žalobu v místě obecné soudní příslušnosti podnikatele.

4. Řešení sporů online

a. Upozornění podle nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line
Podle platných právních předpisů je společnost HORNBACH povinna informovat spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení spotřebitelských sporů online, kterou lze využít k řešení sporů bez nutnosti obrátit se na soud. Za zřízení platformy odpovídá Evropská komise.

Evropskou platformu pro řešení sporů online naleznete zde: https://ec.europa.eu/odr

Společnost HORNBACH však upozorňuje, že není připravena účastnit se řízení o řešení sporů v rámci výše uvedené evropské platformy pro řešení sporů online. Společnost HORNBACH však nabízí zákazníkům zejména tyto možnosti kontaktu: telefonicky na čísle + 420 251 060 060 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

b. Upozornění podle českého zákona o ochraně spotřebitele
Společnost HORNBACH tímto informuje spotřebitele, že v případě, že dojde mezi touto společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v České republice Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

5. Uzavření smlouvy

a. Po pořízení brány (gateway) pro službu SMART HOME včetně firmwaru má zákazník možnost uzavřít se společností HORNBACH smlouvu na službu SMART HOME bez dalších nákladů, pokud jsou splněny požadavky kladené na zákazníka.

b. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník zašle společnosti HORNBACH prvotní registrační údaje a společnost HORNBACH registraci potvrdí.

c. Pokud zákazník nesouhlasí s obchodními podmínkami SMART HOME (se kterými zákazník vyslovuje souhlas v rámci úvodní registrace a které si může předem prohlédnout na adrese https://www.hornbach.cz/vop), může bránu (gateway) pro službu SMART HOME do 30 kalendářních dnů od jejího pořízení vrátit a získat zpět kupní cenu a náklady na dopravu.

6. Zákazníci

a. Zákazníkem může být pouze fyzická osoba, která má plnou svéprávnost a smlouvu se společností HORNBACH uzavírá jako spotřebitel (tj. uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání).

7. Požadavky kladené na zákazníka

Aby mohl zákazník využívat službu SMART HOME, musí splňovat následující požadavky:

a. registrace (jednoho) zákaznického účtu HORNBACH na webových stránkách HORNBACH v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami HORNBACH pro internetový obchod, které jsou na nich uvedeny, a to po celou dobu využívání služby SMART HOME

 • i. přístupové údaje k zákaznickému účtu HORNBACH umožňují zákazníkovi přihlášení k platformě služby SMART HOME, kde si zákazník zvolí další heslo a kde uživatelské jméno tvoří e-mailová adresa zákazníka uložená na jeho zákaznickém účtu. Vzhledem k možnostem, které služba SMART HOME poskytuje, musí zákazník zejména dbát na zachování důvěrnosti těchto přístupových údajů v souladu s ujednáními sjednanými při vytváření zákaznického účtu;
 • ii. s přístupovými údaji k zákaznickému účtu je možné provést jednorázovou prvotní registraci na webové stránce společnosti HORNBACH o službě SMART HOME pro vytvoření přístupu do služby SMART HOME. Přístup do služby SMART HOME není možné převést ani se opětovně přihlásit (např. třetí stranou);
 • iii. prvotní registrace vyžaduje souhlas zákazníka s těmito podmínkami služby SMART HOME;

b. přístup k internetu

 • i. přístup zákazníka k ovládání a správě funkcí služby SMART HOME je vždy zajištěn prostřednictvím internetu;
 • ii. zákazník je proto povinen pro používání služby SMART HOME používat vysoce dostupný a spolehlivý přístup k internetu, a to pro všechny součásti této služby;
 • iii. dosah a bezpečnost komunikace mezi bránou (gateway) služby SMART HOME a zařízeními SMART HOME závisí na technologii použité pro komunikaci. Dosah rádiového spojení závisí také na individuálních vlastnostech budov;

c. brána (gateway) pro službu SMART HOME

 • i. je nutná brána (gateway) pro službu SMART HOME, kterou prodává výhradně společnost HORNBACH a která je připojena přes LAN k routeru připojenému k internetu;

d. vhodné mobilní koncové zařízení v souladu s aktuálními požadavky v příslušném obchodě s aplikacemi

 • i. koncové zařízení musí mít nejnovější verzi softwaru;

e. instalace aplikace HORNBACH

 • i. aplikace je k dispozici pro IOS v App Store a pro Android v Play Store bez dalších poplatků a musí být nainstalována na vhodném mobilním koncovém zařízení (viz bod d. výše);

f. provedení prvotní registrace na zařízení, které se nachází ve stejném segmentu sítě jako brána (gateway) pro službu SMART HOME, pomocí internetového prohlížeče a prvotní registrace této brány (gateway)

g. aktualizace

 • i. zákazník odpovídá za to, že aktualizace softwaru dodaného společností HORNBACH budou provedeny vždy, jakmile budou vydány, neboť tyto aktualizace mohou obsahovat také opravy (opravy chyb) a společnost HORNBACH podporuje vždy pouze nejnovější verzi softwaru. Aktualizace firmwaru brány (gateway) služby SMART HOME se provádí automaticky, pokud je k dispozici internetové připojení;
 • ii. zákazník je rovněž zodpovědný za aktualizace dalších zařízení, která používá a která jsou nezbytná pro provoz služby SMART HOME (např. firmware routeru). To platí zejména pro odstranění nedostatků v oblasti zabezpečení, které by mohly způsobit škodu samotnému zákazníkovi nebo společnosti HORNBACH;

a také
h. vhodná Smart Home zařízení (aktory a senzory a související zařízení pro automatizaci domácnosti)

 • i. aktory aktivně řídí procesy, např. termostat, spínač světla, zásuvka nebo siréna;
 • ii. senzory jsou měřicí zařízení, např. dveřní a okenní kontakt, elektroměr (integrovaný do zásuvky), pokojový senzor (teplota a vlhkost), detektor kouře nebo detektor pohybu;
 • iii. zařízení pro automatizaci domácnosti jsou zařízení, ve kterých je použit jeden nebo více aktorů nebo senzorů, které jsou kompatibilní s nabízenou službou HORNBACH, např. lampa spojená s detektorem pohybu.

8. Účel použití, místo použití služby

a. Službu SMART HOME může užívat pouze zákazník (viz kapitola č. 6 těchto podmínek), který je koncovým uživatelem Smart Home zařízení a který splňuje požadavky kladené na zákazníka (viz kapitola č. 7 těchto podmínek), a to výhradně pro svou osobní potřebu,

 • i. přičemž Smart Home zařízení a další Smart Home infrastruktura (dále jen „Smart Home infrastruktura“) mohou být používány pouze v souladu s příslušnými návody k použití řádně nainstalovaných výrobků a dalšími informacemi o těchto výrobcích (zejména upozorněními a stanovenými účely použití);
 • ii. Smart Home infrastruktura, i když v návodu k použití a informacích o výrobcích nejsou uvedeny odpovídající informace, smí být používána pouze způsobem, který vylučuje jakékoli riziko pro osoby nebo majetek (např. návštěvníky nebo obyvatele, zvířata, cennosti). V případě pochybností je přípustné pouze bezpečné použití této infrastruktury, např. pokud existuje riziko nebezpečí v případě jejího použití bez dozoru, pak je přípustné pouze její použití pod dozorem;
 • iii. zákazník je povinen kontrolovat funkčnost Smart Home infrastruktury, a to i v případě zařízení, která lze obecně provozovat bez dozoru, jednak pravidelně a jednak v konkrétních případech (např. při použití Smart Home infrastruktury pro automatické zavření oken v případě varování před nepříznivým počasím), nebo pověřit příslušnou kontrolou třetí osoby, aby se předešlo škodám;
 • iv. Smart Home infrastrukturu nelze používat obecně k ovládání nebo monitorování zařízení, která vyžadují vysoký stupeň spolehlivosti, jako jsou například zdravotnické přístroje;
 • v. Smart Home infrastruktura má být používána tak, aby se pokud možno zabránilo škodám, zejména ztrátě dat, nebo aby tyto škody byly minimální, a to i v případě poruchy jednoho nebo více prvků, např. pravidelným rezervním zálohováním dat mimo Smart Home infrastrukturu atd.;
 • vi. funkce služby SMART HOME nemohou nahradit plnohodnotný bezdrátový poplašný systém, požární hlásiče nebo jiné bezpečnostní prvky.

Pozor: Vzhledem k nepředvídatelným faktorům v externí komunikační technologii, kterou společnost HORNBACH nemůže ovlivnit, nelze zcela vyloučit možnost falešného poplachu, falešné zprávy nebo nevydání notifikace. Společnost HORNBACH proto nenese žádnou odpovědnost za bezchybné zahájení a přenos notifikace. V případě poplachu společnost HORNBACH obecně doporučuje kontaktovat osobu, která se nachází na místě a kterou lze rychle zastihnout (souseda nebo podobnou osobu), a teprve poté informovat hasiče, policii nebo podobné orgány, aby se předešlo nákladům na zásah v případě falešného poplachu.

b. Použití služby SMART HOME pro podnikatelskou nebo samostatně výdělečnou činnost či jiný samostatný výkon povolání a použití služby SMART HOME pro třetí strany nebo třetími stranami je výslovně vyloučeno z účelu použití. Služby poskytované společností HORNBACH nesmějí být přenechány třetím stranám ani poskytovány třetím stranám pro jejich výhradní použití, a to ať již soukromé a/nebo komerční či jinak samostatně výdělečné. Zákazník dále nesmí vůči třetím stranám, které tyto služby využívají, vystupovat jako poskytovatel. Jakékoli zneužití poskytovaných služeb nad rámec účelu smlouvy je zakázáno. Zákazník zejména nesmí zasahovat do používané infrastruktury (např. serverů HORNBACH) nebo do služby poskytované jinému uživateli, aby umožnil poskytování služby, ani se na takovém zásahu podílet. Jakýkoli pokus o narušení služby může být trestně a/nebo občanskoprávně postihován a může vést zejména k mimořádnému ukončení této smlouvy ze strany společnosti HORNBACH.

c. Službu lze používat pouze pro Smart Home zařízení, provozovaná a používaná v České republice.

9. Služby společnosti HORNBACH

a. Služba SMART HOME umožňuje zákazníkovi ovládat chytré domácí spotřebiče prostřednictvím brány (gateway) pro službu SMART HOME, pomocí aplikace HORNBACH nainstalované na jeho mobilních koncových zařízeních nebo prostřednictvím internetového prohlížeče v rozsahu zamýšleného použití v místech použití, pokud jsou splněny požadavky kladené na zákazníka.

b. Společnost HORNBACH poskytne zákazníkovi pro používání služby SMART HOME následující informace:

 • i. Možnost registrace zákaznického účtu HORNBACH
 • ii. Možnost získat aplikaci HORNBACH pro jednoduchou kontrolu připojených zařízení
 • iii. Průvodce nastavením pro počáteční registraci brány (gateway) pro službu SMART HOME
 • iv. Průvodce připojením pro první připojení (spárování) zařízení k bráně (gateway) pro službu SMART HOME
 • v. Průvodce pro nastavení automatizace, např. časově řízené vytápění, funkce „rozsvícení“ v případě pohybu detekovaného pohybovým čidlem

c. Notifikace Smart Home
O určitých událostech může být zákazník informován prostřednictvím push notifikace na svém chytrém telefonu prostřednictvím aplikace služby SMART HOME. Zákazník si může sám určit, zda a případně při jaké události si přeje toto oznámení obdržet. Tuto funkci může zákazník kdykoli deaktivovat.

d. Může-li zákazník využívat služby (dále jen „další služby“) nad rámec smluvně sjednaného rozsahu služby SMART HOME, není na využívání těchto dalších služeb nárok. V případě přerušení dalších služeb tudíž zákazník nemá žádná práva (zejm. práva z vad).

e. Podpora

 • i. Online podpora
  Společnost HORNBACH poskytuje vhodnou online podporu (v současné době např. ve formě často kladených otázek, tipů, návodů atd.) na adrese https://www.hornbach.cz/navody/smart-home-chytra-domacnost/.
 • ii. Hotline podpora
  Společnost HORNBACH zodpoví dotazy týkající se problémů s instalací a provozem Smart Home zařízení či služby SMART HOME na servisním telefonním čísle + 420 251 060 060.

f. Časové okno údržby

 • i. Z důvodu údržby (např. při změnách a aktualizacích konfigurace serveru) může být služba SMART HOME vyřazena z provozu (tzv. časové okno údržby).
 • ii. V případě údržby, která není pouze krátkodobá, musí být zákazník předem informován. V jinou než večerní a noční dobu (tj. jindy než v čase od 22:00 do 5:00 hodin), se údržba provádí pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

g. Dostupnost
Společnost HORNBACH garantuje dostupnost služby SMART HOME v čase mezi 05:00 a 22:00 po celý rok v rozsahu 98 %.

h. Provoz serveru a systémových komponent
Server a systémové komponenty potřebné k provozu platformy služby SMART HOME jsou umístěny v počítačovém clusteru v Evropě a jsou speciálně chráněny proti neoprávněnému přístupu. Internetové připojení počítačového clusteru je redundantní a je poskytováno přenosovou rychlostí odpovídající současnému stavu techniky.

i. Aktualizace, chyby firmwaru a softwaru
Společnost HORNBACH čas od času poskytuje aktualizace firmwaru a softwaru HORNBACH, které mohou obsahovat nové funkce a/nebo opravy (odstranění chyb). Společnost HORNBACH v každém případě podporuje pouze aktuální verzi softwaru a firmwaru. Společnost HORNBACH není povinna poskytovat údržbu, včetně oprav, pro starší verze softwaru a firmwaru.

j. Společnost HORNBACH bude službu SMART HOME neustále rozvíjet a přizpůsobovat ji technickému pokroku a změnám právního rámce. Společnost HORNBACH si proto vyhrazuje právo neposkytovat určité služby nebo je již neposkytovat ve stejném rozsahu jako dříve, je-li to pro zákazníka přiměřené.

10. Význam připojení k platformě služby SMART HOME

a. Připojení k platformě služby SMART HOME je nezbytné pro správné fungování Smart Home řešení.

b. Toto připojení může být přerušeno poruchou zařízení nebo internetového připojení zákazníka a/nebo poruchou internetového připojení nebo serverů, za kterou je odpovědná společnost HORNBACH, nebo během údržbových časových oken.

c. V případě takového přerušení zůstanou všechny předem naprogramované automatizace brány (gateway) služby SMART HOME zachovány (pokud jsou splněny ostatní předpoklady, zejména pokud je brána (gateway) služby SMART HOME napájena proudem). V automatických procesech však nelze provádět žádné změny. Nelze již také odesílat ani přijímat notifikace a není možné načítat stav externit.

11. Práva na používání firmwaru a softwaru

a. Zákazník získává nevýhradní, nesublicencovatelné právo na používání firmwaru a softwaru od společnosti HORNBACH po dobu trvání smlouvy o službě SMART HOME pro použití v souladu s touto smlouvou. Totéž platí pro aktualizace.

b. Zákazník smí používat dodaný firmware a software pouze způsobem stanoveným ve smlouvě a nesmí je sám upravovat. Zejména není dovoleno je kopírovat, zpracovávat, přenášet, upravovat, dekompilovat nebo měnit (reverzní inženýrství). Ustanovení § 44 odst. 1 českého autorského zákona zůstává nedotčeno.

12. Odpovědnost za službu SMART HOME během sjednané doby poskytování

Pokud jde o odpovědnost za službu SMART HOME (včetně firmwaru a softwaru poskytnutého pro poskytování této služby, viz kapitola č. 9 těchto podmínek) během doby sjednané doby poskytování (viz kapitola č. 13 těchto podmínek), platí následující:

a. společnost HORNBACH odpovídá zákazníkovi za vady svých výrobků a služeb, za způsobení újmy na životě nebo zdraví, za svá protiprávní jednání, za úmyslné porušení dobrých mravů a za porušení podstatných smluvních povinností podle zákona. Podstatnou smluvní povinností je povinnost, bez jejíhož splnění nelze řádně plnit smlouvu. Ve všech ostatních ohledech a případech je odpovědnost společnosti HORNBACH vůči zákazníkovi vyloučena;

b. na základě těchto podmínek služby SMART HOME společnost HORNBACH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku poruch nebo technických závad Smart Home zařízení, ani za produkty a služby třetích stran, zejména za fungování internetového připojení a zásobování zákazníka elektrickým proudem.

13. Doba poskytování a výpověď služby SMART HOME, práva z této smlouvy

a. Smlouva začíná platit potvrzením registrace (viz kapitola č. 5 těchto podmínek). Smluvní vztah automaticky končí uplynutím 24 měsíců od okamžiku, kdy zákazník (bez ohledu na okamžik výše uvedené registrace) uzavřel se společností HORNBACH kupní smlouvu na bránu (gateway) pro službu SMART HOME (dále jen „doba trvání smlouvy“). Společnost HORNBACH může zákazníkovi nabídnout poskytování služby, na kterou má nárok podle smlouvy, i po uplynutí doby trvání smlouvy; na pokračování služby však zákazník nemá nárok. Kapitoly č. 1, 3, 6 až 11 a č. 13 b) až d) těchto podmínek služby SMART HOME se přiměřeně použijí i na pokračování smlouvy uzavřené dle předchozí věty, a tedy i na další poskytování služby. V případě pokračování poskytování služby mohou oba smluvní partneři z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu vypovědět stávající smluvní vztah písemnou formou (dopis, e-mail atd.); výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Zákazník může výpověď oznámit také nepřímo zrušením svého zákaznického účtu. Právo ukončit smlouvu ze zákonných důvodů zůstává tímto nedotčeno.

b. Ukončením smlouvy na službu SMART HOME zanikají práva zákazníka na používání firmwaru a softwaru služby SMART HOME. Výpověď se zejména nedotýká kupních smluv případně uzavřených se společností HORNBACH na Smart Home zařízení; to platí zejména pro bránu (gateway) pro službu SMART HOME. Po ukončení smlouvy neexistuje žádné spojení s platformou služby SMART HOME.

c. Zákazník nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Společnost HORNBACH je oprávněna poskytovat služby podle této smlouvy prostřednictvím subdodavatelů.


B. Informace o ochraně osobních údajů

Společnost HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. zpracovává Vaše osobní údaje výhradně v rámci zákonných předpisů o ochraně osobních údajů, jako je zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění a nařízení GDPR (účinné od 25. května 2018). Níže naleznete informace o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání vašich osobních údajů, jakož i o vašich právech podle čl. 13 GDPR.
Podrobné informace včetně poučení o Vašich právech, které v této souvislosti můžete mít, jsou také kdykoli k dispozici na internetu na adrese https://www.hornbach.cz/sluzby/prohlaseni-o-ochrane-udaju/.


Při používání SMART HOME by hornbach

Údaje Účel použití Právní základ Doba uložení
Jméno a příjmení Správa uživatelů a osobní oslovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku zákazníka a/nebo správce
E-mailová adresa Přihlášení k platformě/aplikaci Smart Home čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku zákazníka a/nebo správce
Heslo Přihlášení k platformě/aplikaci Smart Home čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku zákazníka a/nebo správce
Místo Funkce pro zákazníky s více Gateways čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku zákazníka a/nebo správce
Notifikace Informace pro zákazníka čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 7 dní
Údaje o spotřebě Informace pro zákazníka čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 12 měsíců

Za výše uvedené zpracování osobních údajů odpovídá jakožto správce osobních údajů společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., IČ 47117559, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 19300. Zákonnými zástupci jsou jednatelé pan Ing. Jaroslav Paděra, paní Ing. Lada Šmolková a paní Stanislava Hradilová.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti je:
Společnost GDPR.COOL s.r.o., osobou pověřenou zastupovat pan Miloš Šnytr, email milos.snytr@gdpr.cool

Aby bylo možné Smart Home Service aktivovat, je nutné, aby společnost HORNBACH poskytla své mateřské společnosti HORNBACH Baumarkt AG, (Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, BRD) a výrobci řešení Smart Home (ms.GIS GmbH, Bahnhofsplatz 1a, 2340 Mödling, Rakousko) přístup k výše uvedeným údajům pro účely podpory. Údaje jsou ukládány jménem zpracovatele, mateřské společnosti HORNBACH Baumarkt AG a prostřednictvím dodavatele ms.GIS GmbH a subdodavatele ROC-Connect Inc., americkým poskytovatelem IT služeb Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Ukládání probíhá výhradně na serverech v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a je dále zabezpečeno uzavřenými Standardními evropskými doložkami. Ve výše uvedených případech představuje popsaná IT podpora oprávněný zájem společnosti HORNBACH (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Údaje nebudou předávány jiným subjektům, zejména do třetích zemí.


Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte následující zákonná práva:

Zákonné právo GDPR
(od 25. května 2018)
Přístup k osobním údajům čl. 15
Oprava čl. 16
Výmaz čl. 17
Omezení zpracování čl. 18
Námitka čl. 21
Přenositelnost údajů čl. 20
Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu čl. 57 odst. 1 f
Právo odvolat udělený souhlas čl. 7 odst. 3

Neexistuje žádná zákonná povinnost poskytovat výše uvedené osobní údaje. Poskytnutí těchto údajů je však nezbytné pro smluvní využívání Smart Home Services. Bez poskytnutí údajů není možné Smart Home Services poskytovat (vyjma informací o uvedení místa). K automatizovanému rozhodování nedochází.

14. Při návštěvě webové stránky SMART HOME by hornbach

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do Vašeho koncového zařízení (např. počítače) a které slouží k tomu, aby byla prezentace na internetu celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies Vaše zařízení nijak nepoškodí a neobsahují žádné viry.

Naše webové stránky používají takové cookies. Bližší informace k těmto cookies a k podmínkách jejich ukládání na Vaše zařízení naleznete zde.

Námi použité cookies zpravidla neshromažďují Vaše osobní údaje. Pokud by však prostřednictvím cookies docházelo ke shromažďování a dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, tak právním základem pro toto zpracování je (i) v případě technických cookies náš oprávněný zájem spočívající v zajištění provozu a základních funkcí našich webových stránek a (ii) v případě ostatních cookies Váš souhlas s použitím těchto cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


C. Prohlášení o souhlasu s ukládáním osobních údajů

Vyjádřením souhlasu s podmínkami Smart Home a seznámením se s upozorněními ohledně ochrany osobních údajů pro „Smart HOME by Hornbach“ uděluji zároveň svůj souhlas s ukládáním níže uvedených informací na svém koncovém zařízení společností HORNBACH a udělením přístupu společnosti HORNBACH k již uloženým informacím na mém koncovém zařízení za účelem používání „SMART HOME by Hornbach“. Jsem si vědom/a toho, že svůj souhlas mohu kdykoli s platností do budoucna odvolat pomocí odkazu https://www.hornbach.cz/contact/c/RuRpyTqaSVuTWGF7mi_IjgdFg_SkSKQr-Jy3mO67K1SwBzFMMCrWQR-ZuJoEl5HYoA

Při odvolání svého souhlasu již nebudu „SMART HOME by Hornbach“ moci dále používat. S dalšími informacemi o ochraně osobních údajů jsem se již seznámil/a na adrese https://www.hornbach.cz/sluzby/prohlaseni-o-ochrane-udaju/ .

Informace uložené na koncovém zařízení:

Údaje o uživateli:

 • E-mailová adresa (identifikace uživatele)
 • Informace o účtu uživatele (např. název gateway, popis, země a jméno uživatele)
 • Časové pásmo a časové razítko posledního přihlášení
 • Jazykové nastavení mobilního koncového zařízení
 • Udělení, souhlas a seznámení se s informacemi o podmínkách použití
 • Hornbach Account ID (customer ID)
 • Pozvaní uživatelé

Údaje o zařízení:

 • Údaje, které jsou přiřazeny v rámci používání zařízení uživatelskému účtu Značka zařízení (např. FLAIR viyu)
 • Druh zařízení (např. světelné zdroje, hlásiče kouře) a modelový typ
 • Informace v závislosti na značce (např. sériové číslo, aktualizace firmwaru)
 • Údaje o zařízení pro řízení a automatizaci: Stavové údaje (např. otevřené okno, teplota, vlhkost vzduchu), akce zařízení (např. barva světla, zapnuto / vypnuto, sekačka na trávu v nabíjecí stanici)
 • Informace o poloze, pokud je aktivovaná funkce s řízením podle polohy slunce Momentky (video sekvence, které aktivoval uživatel pomocí automatizace)

Údaje o používání aplikace:

Souhrn údajů o používání aplikace z akce všech uživatelů (např. použitá funkce), zhroucení aplikace, frekvence používání, používání čtyř hlavních funkcí (Stav, zařízení, regulace, historie)

Soubory protokolu:

 • IP adresa gateway
 • Unikátní technická identifikace uživatele
 • Stav aktivity uživatele
 • Identifikační údaje koncového zařízení (např. chytrý telefon, tablet): operační systém, jazyk, při použití přes prohlížeč varianta a verze prohlížeče
 • Unikátní technická identifikace uživatele souvisejících partnerských značek (např. Netatmo, Gardena)
 • Řízení přístupu připojených zařízení s datem a časem
 • V závislosti na výrobci příp. uživatelské jméno a heslo
 • všechny body z bodu Uživatelské údaje a údaje o zařízení

Návštěvní řád DRIVE IN

Návštěvní řád DRIVE IN

Tento návštěvní řád stanoví další podmínky pro vstup a pohyb v prostorách DRIVE IN prodejen a podmínky pro jejich opuštění. Tento návštěvní řád doplňuje obecný návštěvní řád společnosti HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. (dále jen „HORNBACH“) ze dne 28.7.2015. To znamená, že obecný návštěvní řád ze dne 28.7.2015 platí i v prostorách DRIVE IN prodejen.

DRIVE IN prodejna je prodejna HORNBACHU, do které je možné vjet motorovým dopravním prostředkem např. osobním automobilem, nákladním automobilem, dodávkou (dále jen „motorové vozidlo“). Motorovým vozidlem není možné vjíždět do jakékoliv prodejny HORNBACHu. Je to možné pouze do prostor, které jsou výslovně označeny slovním spojením DRIVE IN a které jsou pohybu motorových vozidel uzpůsobeny.

Při vstupu do DRIVE IN prodejny, pohybu v DRIVE IN prodejně a odchodu/odjezdu z DRIVE IN prodejny, je návštěvník, zákazník či jakákoliv jiná fyzická osoba vyskytující se v prostorách DRIVE IN prodejny (dále jen „zákazník“) povinna respektovat následující závazná pravidla, s nimiž při vstupu/vjezdu do DRIVE IN prodejny vyslovuje souhlas.

Do DRIVE IN prodejny

 • lze vjet výhradně vjezdem pro motorová vozidla zákazníků.
 • lze vjet pouze motorovými vozidly způsobilými pro provoz na pozemních komunikacích České republiky a zároveň způsobilými pro převoz nákladu, který lze zakoupit v prostorách prodejny DRIVE IN a to výhradně za účelem a na dobu bezprostředně následující nakládky, zakoupení a odvozu zboží zakoupeného v prostorách DRIVE IN prodejny. To znamená, že do DRIVE IN prodejny nelze vjet zejména jakýmkoliv dopravním prostředkem, na němž se nesmí převážet náklad prodávaný v DRIVE IN prodejně (např. motocykl), ani do DRIVE IN prodejny nelze vjet pouze za účelem prohlédnutí vystaveného zboží ani za účelem zaparkování motorového vozidla.
 • lze také vstoupit pěšky a to buď vjezdem pro motorová vozidla zákazníků nebo vstupem z vnitřních prostor prodejny HORNBACHU, kam není vjezd motorovým vozidlům umožněn.
 • lze vstoupit/vjet výhradně v provozní době DRIVE IN prodejny. Nejpozději na konci provozní doby DRIVE IN prodejny je zákazník povinen DRIVE IN prodejnu i se svým motorovým vozidlem opustit. Po skončení provozní doby je HORNBACH oprávněn nechat opuštěné stojící motorové vozidlo odtáhnout na náklady jeho majitele.

Bezprostředně po vjezdu do DRIVE IN prodejny je zákazník povinen si sám vyzvednout u vjezdu Nákupní list, do kterého je zákazník povinen zaznamenat číslo výrobku, název výrobku, množství a jednotku nakupované zboží. Vyplněný Nákupní list je pak zákazník povinen předložit na pokladně a zaplatit kupní cenu vypočítanou na základě vyplněného Nákupního listu, toto se nevztahuje na situace, kdy zákazník nakupuje prostřednictvím aplikace Self Scan Samoobslužné nakupování.

Zboží si zákazník sám naloží do svého přistaveného motorového vozidla. U zboží, které z jeho povahy nemůže zákazník naložit vlastními silami, požádá zákazník o pomoc prodavače HORNBACHu.

Zákazník je povinen zboží z HORNBACHU ukládat pouze do prostor motorového vozidla vhodných pro převoz takového nákladu. Uloží-li zákazník zboží do prostor, v nichž se takové zboží běžně nepřeváží, třebaže zákazníkovi uložení zboží do vhodných prostor nic nebrání, a zákazník za toto zboží řádně a včas nezaplatí na pokladně kupní cenu, má právo se HORNBACH domnívat, že zákazník má v úmyslu toto zboží odcizit a podniknout veškeré potřebné kroky k ochraně svého majetku.

Při pohybu s motorovým vozidlem v prostorách DRIVE IN prodejny je řidič motorového vozidla povinen dbát zvýšené opatrnosti na pohyb fyzických osob, pracovních strojů a další mechanizace (např. vysokozdvižných vozíků) v prostorách DRIVE IN prodejny. Pro pohyb motorového vozidla v prostorách DRIVE IN prodejny platí pravidla silničního provozu obdobně, zejména na křižovatkách neoznačených dopravními značkami přednost zprava.

Při výjezdu z DRIVE IN prodejny, je zákazník povinen:

 • zastavit před závorou v prostorách výjezdu,
 • vypnout motor a
 • poskytnout pracovníkovi ostrahy /prodavači HORNBACHU obsluhujícího prostor výjezdu veškerou součinnost při pohledové kontrole zboží, které si zákazník z prostor / přes prostor prodejny DRIVE IN odváží. Zákazník může být pracovníkem ostrahy /prodavačem HORNBACHU i vyzván, aby vystoupil z motorového vozidla a zpřístupnil prostory k nahlédnutí, v němž je zboží z HORNBACHU uloženo. Zákazník nemůže po pracovníkovi ostrahy/prodavači HORNBACHU požadovat, aby si tyto prostory zpřístupnil sám nebo se motorového vozidla zákazníka dotýkal.

Pokud zákazník při výjezdu z DRIVE IN prodejny neposkytne výše popsanou součinnost řádně a včas, má HORNBACH právo se domnívat, že zákazník v motorovém vozidle ukrývá zboží HORNBACHU a chce jej odcizit. HORNBACH má v takovém případě právo podniknout veškeré potřebné kroky v souladu s právním řádem České republiky k ochraně svého majetku. Fakt, že zákazník nezakoupil /tvrdí, že nezakoupil žádné zboží v DRIVE IN prodejně neopravňuje zákazníka požadovat odjezd z DRIVE IN prodejny bez zastavení před závorou u výjezdu a bez kontroly motorového vozidla.

V Praze dne 1. 7. 2021.

Archiv dokumentů

nahoru