Záruka za jakost

Tento výrobek značky KEO byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality. Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na armaturu/sprchu značky KEO zakoupené u poskytovatele záruky dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 5 let. Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu. Tato záruka platí při používání výrobku v Evropské unii a/nebo ve Švýcarsku. Tato záruka se nevztahuje na vady, které vznikly následkem

  • přepravních škod,
  • neoprávněného či nevhodného zacházení,
  • použití hrubé síly či cizího zavinění,
  • škod způsobených nedodržením pokynů k montáži či použití,
  • připojení k nesprávnému síťovému napětí nebo druhu proudu,
  • neodborné instalace,
  • použití nepovoleného příslušenství.

Záruka dále nezahrnuje poškození, které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž v záručním případě.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Potvrdí-li se nárok na uplatnění záruky, poskytovatel záruky výrobek vymění. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněný výrobek přechází do vlastnictví poskytovatele záruky. Záruční oprava neprodlužuje dobu trvání záruky. Uplatněním záruky ani nevzniká nárok na novou záruční lhůtu.

4. Uplatnění záruky

V případě uplatnění záruky se prosím obraťte na vaši nejbližší provozovnu Hornbach. Tu naleznete na www.hornbach.cz. Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese onlineshop@hornbach.cz za účelem domluvy ohledně posouzení vadného zboží.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.