Záruka za jakost

Tento výrobek značky LUMAK PRO byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 19300 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na kvalitu produktů dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 5 let. Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu při užití výrobků v Evropské unii a /nebo ve Švýcarsku. Záruka platí pouze při aplikaci výrobku pro soukromé použití.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • nesprávně provedené montáže či připojení,
  • neodborného zacházení či používání,
  • násilného působení.

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením.

Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.Dále se také nevztahuje na zabudované baterie.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky opraví nebo vymění zboží na své náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskytovatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, příp. vyzvednutí vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.