Záruka za jakost

Tento výrobek značky Avital byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality. Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na kvalitu ručních sprch, sprchových hlavic a sprchových sad značky Avital dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 5 let. Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu sprchových hlavic. Tato záruka platí pouze při použití výrobku na území členských států EU a ve Švýcarsku.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • nesprávně provedené montáže či připojení,
  • neodborného zacházení či používání,
  • neodborné či nedostatečně provedené údržby či čištění,
  • násilného působení nebo úmyslného poškození,
  • použití neoriginálních náhradních dílů nebo
  • působení chemických vlivů odporujících těmto ustanovením

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, např. těsnění, které je způsobeno běžným opotřebením. Tato záruka se také nevztahuje na průvodní poškození či následná poškození.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky dle své volby opraví nebo vymění zboží na své náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek.

Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskytovatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, příp. vyzvednutí vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak dotčena.