Záruka za jakost

Tento výrobek značky PERTURA byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 poskytuje záruku za jakost na kvalitu vnitřních dveří PERTURA dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba na vnitřní dveře činí 8 let.

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu a pouze při použití výrobku v běžně namáhaných, soukromých prostorech do třídy 5 dle DIN 12400. Záruka předpokládá odborně správnou montáž dle platných směrnic a norem. Tato záruka platí pouze při použití výrobku na území členských států EU a ve Švýcarsku.

Záruka se nevztahuje na celoskleněné dveře, skleněné prvky, dveře se speciálním voštinovým jádrem a posuvné dveře.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • mimořádné chemické nebo mechanické zátěže
  • neodborného zacházení či používání
  • neodborného či nedostatečně provedeného čištění či údržby
  • násilného působení nebo úmyslného poškození
  • montáže dveří ve vlhkých prostorech
  • kombinací zárubně od jiného výrobce
  • použití neoriginálních dílů

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Pokud se skutečně jedná o záruční případ, poskytovatel záruky příslušný výrobek opraví či vymění na své vlastní náklady. Volba záručního plnění (oprava nebo výměna) je v plné kompetenci poskytovatele záruky. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží či jeho součásti přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

V případě uplatnění záruky se prosím obraťte na vaši nejbližší provozovnu Hornbach. Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese „onlineshop@hornbach.cz“ za účelem domluvy ohledně posouzení vadného zboží.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.