Záruka za jakost

Tento výrobek značky AVITAL byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality. HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje na základě následujících ustanovení záruku za jakost na koupelnové baterie, kuchyňské baterie a termostatické baterie značky AVITAL v níže stanoveném rozsahu.

1. Záruční doba

Záruční doba činí

  • 10 let na kvalitu včetně 2 let záruky na rychle opotřebitelné součásti
  • 30 let možnost dokoupení rychle opotřebitelných součástí.

Příslušná záruční doba začíná běžet od data zakoupení zboží. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

A. Záruka kvality

Záruka kvality se vztahuje výhradně na výrobní vady nebo vady materiálu baterií a termostatů v okamžiku dodání. Tato záruka platí při používání výrobku v Evropské unii a/nebo ve Švýcarsku.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • nesprávně provedené montáže či připojení,
  • neodborného zacházení či používání,
  • neodborné či nedostatečně provedené údržby či čištění,
  • násilného působení nebo úmyslného poškození,
  • použití neoriginálních náhradních dílů nebo
  • působení chemických vlivů odporujících těmto ustanovením

Záruka kvality se navíc vztahuje po dobu prvních dvou let od zakoupení výrobku i na poškození rychle opotřebitelných součástí, které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje na další vady nebo poškození elektrických konstrukčních dílů (např. LED nebo senzorová technika) a poškození rychle opotřebitelných součástí po uplynutí výše uvedené dvouleté záruční doby. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

B. Záruka na dokupování náhradních dílů

Poskytovatel záruky garantuje, že zákazník, který si zakoupí baterie AVITAL, si může u poskytovatele záruky po dobu 30 let od zakoupení příslušného výrobku dokoupit kompatibilní, resp. vhodné náhradní díly pro rychle opotřebitelné součásti baterií. Záruka se dále nevztahuje na průvodní či následná poškození či možné náklady na montáž a demontáž v případě uplatnění záruky.

3. Plnění ze záruky

A. Záruka kvality

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Pokud se skutečně jedná o záruční případ, poskytovatel záruky příslušný výrobek opraví či vymění na své vlastní náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění neprodlužují standardní záruční lhůtu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka. V případě, že se určitý nárok ze záruky po prověření prokáže očividně jako neoprávněný, je poskytovatel záruky oprávněn naúčtovat žadateli vzniklé náklady.

B. Záruka na dokupování náhradních dílů

Po dobu trvání záruční doby bude mít poskytovatel záruky kompatibilní resp. vhodné náhradní díly k prodeji za příslušnou tržní cenu. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze náhradní díl již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn nabídnout adekvátní náhradní díl k zakoupení za příslušnou tržní cenu.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskytovatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, příp. vyzvednutí vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak dotčena.